Skip to Content

Registar dozvola za proizvodnju električne energije

Verzija prilagođena za štampanje

R.br.

Registarski broj dozvole

(uslovi)

Naziv/lični podaci korisnika dozvole

Sjedište i adresa korisnika dozvole

Datum početka važenja dozvole

Rješenje o izdavanju dozvole

Datum donošenja rješenja o izmjenama ili dopunama, prenosu ili povlačenju dozvole

Datum upisa u registar

Period važenja dozvole

1

01-370-04-1/20-2/13

''Eling MHE'' d.o.o. Teslić

Teslić, Branka Radičevića 1

23.10.2013.

01-336-23/08

01-370-12/13/R-70-180

23.10.2013.

sedam godina

2

01-446-04-1/01-2/13

MH ''ERS'' a.d. Trebinje

''Hidroelektrane na Drini'' a.d.

Višegrad

Višegrad,

Nezuci br. 42

28.12.2013.

01-446-11/13/R-74-241

 

28.12.2013.

12 godina

3

01-470-04/02-2/14

MH ERS ZP

 ''Hidroelektrane na Vrbasu'' AD Mrkonjić Grad

Mrkonjić Grad,

ul. Svetog Save br. 13

28.12.2014.

01-470-10/14/R-99-350

 

28.12.2014.

12 godina

4

01-478-04-1/03-2/13

MH ERS ZP ''Hidroelektrane na  Trebišnjici'' a.d.

Trebinje

Trebinje,

ul. Obala Luke Vukalovića br. 2

28.12.2013.

01-478-11/13/R-74-240

 

28.12.2013.

12 godina

5

01-427-04/07-2/14

MH ERS ZEDP ''Elektro-Bijeljina'' a.d. Bijeljina

Bijeljina, ul. Majevička 97

28.12.2014.

01-427-6/14/R-99-351

 

28.12.2014.

10 godina

6

01-199-04-1/33-2/14

ERS d.o.o. male hidroelektrane Banja Luka

Jovana Ducica 49

11.07.2014

01-199-12/14/R-87-203

 

11.07.2014

10 godina

7

01-49-04-1/39-1/13

"Taubinger elektrik" d.o.o. Foča

Svetosavska bb, Foča

01.04.2013.

01-49-9/13/R-60-48

 

01.04.2013.

10 godina

8

01-385-04-1/43-1/14

"EHE"društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka 

Ulica Dunavska broj 1c

30.11.2014.

01-385-11/14/R-95-300

 

30.11.2014.

10 godina

9

01-200-04-1/73/17

Društvo sa ograničenom odgovornošću "ELING MALE HIDROELEKTRANE" Teslić

Ul. Branka Radičevića br. 1

29.06.2017.

01-200-31/17/R-50-151

 

29.06.2017.

2 godine

10

01-362-04-1/61-1/17

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju el. energije i trgovinu "HIDROINVEST"

Serdar Janka br. 21,
Rogatica

16.10.2017.

01-362-17/17/R-59-233

 

16.10.2017. 10 godina

11

01-448-04-1/04-3/17

ZP ''RiTE UGLJEVIK'' A.D. Ugljevik

Ugljevik

28.12.2017.

01-448-11/17/Р-66-294

 

28.12.2017.

7 godina

12 01-443-04-1/05-3/17 MH ERS - Trebinje ZP "RiTE Gacko" A.D. Gacko

Gacko,

Gračanica bb

28.12.2017. 01-443-11/17/R-66-295  
28.12.2017. 7 godina
13 01-478-04-1/63-1/18 "EHE" društvo za proizvodnju, razvoj i trgovinu d.o.o. Banja Luka  Ulica Dunavska broj 1c 22.01.2018. 01-478-13/17/R-67-4  
22.01.2018. 10 godina
14 01-449-04-1/78/18 "Petrol hidroenergija" d.o.o. Teslić Branka Radičevićа, broj 1, Teslić 02.03.2018. 01-449-16/17/Р-72-54  
02.03.2018. 2 godine
15 01-517-04-1/64-1/18 MH "ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale Ul. Nikole Tesle broj 12 03.03.2018 01-517-14/17/Р-72-55  
03.03.2018. 10 godina
16 01-518-04-1/79/18 "Hidroinvest" d.o.o. Rogatica Serdar Janka br. 21 01.06.2018. 01-518-13/17/R-80-129  
01.06.2018. 2 godine
17 01-208-04-1/80/18 "L.S.B. Elektrane" d.o.o. Banja Luka Ulica Dunavska br. 1c 07.06.2018. 01-208-14/18/R-82-139  
07.06.2018. 2 godine
18 01-302-04-1/67-1/18 "EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari" d.o.o. Stanari Stanari bb 16.09.2018. 01-302-13/18/P-92-216  
16.09.2018. 10 godina
19 01-320-04-1/68-1/18 Društvo sa ograničenom odgovornošću "STRAJKO" d.o.o. Trebinje Do
bb
06.10.2018. 01-320-14/18/R-93-225  
06.10.2018. 10 godina
20 01-373-04-1/82/18 Мјеšоviti hоlding ''ЕRS'' – МP а.d. Тrеbinjе – ZP ''Еlеktrоdistribuciја'' а.d. Pаlе Ul. Nikola Tesle br. 12, Pale 14.12.2018. 01-373-13/18/R-98-281  
14.12.2018. 2 godine
21 01-362-04-1/83/18 Мјеšоviti hоlding "ЕRS" – МP а.d. Тrеbinjе – ZP "Hidrоеlеktrаnе nа Vrbаsu" а.d. Мrkоnjić Grаd Ulica Svetog Save br. 13 27.12.2018. 01-362-13/18/Р-100-303  
27.12.2018. 2 godine
22 01-14-04-1/72-1/19 "ELEKTROS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Banja Luka Ulica Knjaza Miloša bb 13.04.2019. 01-14-14/19/R-109-77  
13.04.2019. 10 godina