Skip to Content

Da li je distributer u obavezi o svom trošku izmjestiti postojeću električnu banderu NN vazdušne mreže sa mog vlasništva i istu bez mojeg zahtjeva i moje potrebe postaviti pored lokalnog puta koji je označen kao javno dobro, a sve imajući navodnu obavezu distributera da u narednih 5 do 10 godina sve bandere izmjeste i postave pored puteva a koje su do sada postavljene u vlasništvu građana pa i bez sagalasnosti istih kao što je moj slučaj? Od vas tražim mišljenje iz razloga što mi se od stran

Verzija prilagođena za štampanje

Članom 31. stav (5) Opštih uslova propisano je da korisnik mreže koji svoje objekte namjerava priključiti na distributivnu mrežu dužan je distributeru omogućiti pravo službenosti na dijelu nekretnine u svom posjedu, omogućiti nesmetanu izgradnju i održavanje priključka i pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa ako to distributer od njega zatraži.

Članom 70. stav (3), i (5) Opštih uslova propisano je da se mjerno mjesto za krajnje kupce iz kategorije domaćinstva (individualna stambena izgradnja) za nove ili rekonstruisane priključke locira sa spoljne strane ili van građevinskog objekta, ukoliko je to urbanistički i ambijentalno dozvoljeno i pod uslovom da je moguć pristup mjernom mjestu svakim danom od 08-18 časova. Takođe je distributer dužan o svom trošku uz prethodno obavještenje krajnjeg kupca postepeno izmjestiti mjerna mjesta postojećih krajnjih kupaca koja se nalaze unutar objekta, na način koji će obezbijediti razgraničenje odgovornosti između distributera i krajnjeg kupca i ispunjenje prethodnih uslova .

 

Članom 121. Opštih uslova propisano da je distributer dužan izmjestiti mjerna mjesta iz člana 70. stav (5) u roku od osam godina od dana stupanja na snagu ovih Opštih uslova.

 

Prema tome, obaveza izmještanja prema odredbama Opštih uslova se ne odnosi na izmještanje stuba nadzemne niskonaponske mreže koji se nalazi na posjedu krajnjeg kupca, nego na izmještanje mjernih mjesta u tačno određenim slučajevima.