Skip to Content

Тарифни ставови за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Верзија прилагођена за штампање

На основу члана 23. алинеја 3. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 66/02, 29/03 и 86/03 и 111/04), члана 10. став 1. тачка 3. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04) члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), члана 49, 73. и 74. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 61/05) и члана 72. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), у тарифним поступцима за одобрење цијене на прагу електране, за утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској, Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске, на 28. редовној сједници која је одржана 22.03.2006. године донијела je

 

 

О Д Л У К У

о тарифним ставовима за неквалификоване купце

eлектричне енергије у Републици Српској

 

I

Овом одлуком Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске (у даљем тексту: РЕЕРС) утврђује цијене електричне енергије,  изражене кроз тарифне ставове, који служе за обрачун и наплату електричне енергије.

Тарифни ставови за неквалификоване купце по категоријама потрошње и групама купаца одређени су у зависности од трошкова производње, преноса и дистрибуције електричне енергије које те категорије и групе купаца стварају својим начином и временом потрошње електричне енергије, уважавајући начело постепености промјена.

 

II

Тарифни ставови за испоручену електричну енергију за  неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској су сљедећи:

   

ОПИС

Тарифни ставови за неквалификоване купце електричне енергије

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Мјерно мјесто купца

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

КМ/мјесец

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

110 kV

 

ВТ

6,6300

0,0596

0,0170

-

-

МТ

-

0,0298

-

35 kV

 

ВТ

6,1500

0,0603

0,0209

-

-

МТ

-

0,0302

-

10 kV

 

ВТ

7,5500

0,0621

0,0248

-

-

МТ

-

0,0310

-

0,4 kV - остала потрошња

1 ТГ

ВТ

13,2200

0,0708

0,0355

-

-

МТ

-

0,0354

-

2 TГ

СТ

4,0500

2,7000

0,1675

0,1117

-

-

-

-

3 TГ

ВТ

4,0500

2,7000

0,2094

0,1396

0,0426

0,0284

-

-

МТ

-

-

0,1047

0,0698

-

-

6 TГ

СТ

4,0500

2,7000

0,1044

0,0696

-

-

-

-

7 TГ

ВТ

4,0500

2,7000

0,1304

0,0870

0,0426

0,0284

-

-

МТ

-

-

0,0652

0,0435

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,1253

-

-

0,4 - домаћинства

1 TГ

СТ

1,5000

1,0000

0,1044

0,0696

-

-

 

 

2 TГ

ВТ

1,5000

1,0000

0,1304

0,0870

-

-

-

-

МТ

-

-

0,0652

0,0435

-

-

                       

 

III

Утврђује се обрачунска снага за први тарифни период за сљедеће групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону без мјерења снаге:

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:          5 kW

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:          7 kW

Домаћинства 1. тарифна група:                       3,3 kW

Домаћинства 2. тарифна група:                       5,2 kW.

 

Електроенергетска предузећа - корисници дозволе за  обављање дјелатности снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом и дјелатности дистрибуције електричне енергије могу за групе купаца из става 1. ове тачке одредити укупну мјесечну накнаду за обрачунску снагу и мјерно мјесто купца која је једнака износу који се добије множењем обрачунске снаге   из става 1. ове тачке и припадајућег тарифног става из тачке 2. ове одлуке и исказати у фиксном мјесечном износу по купцу како слиједи:

 

Групе купаца

виша сезона

нижа сезона

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:

20,25 КМ

13,50 КМ

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:

28,35 КМ

18,90 КМ

Домаћинства 1. тарифна група:

4,95 КМ

3,30 КМ

Домаћинства 2. тарифна група:

7,80 КМ

5,20 КМ

  

IV

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењује се у периоду  1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа  за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

 

V

Електроенергетска предузећа, корисници дозволе за  обављање дјелатности снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом дужна су на одговарајући начин објавити тарифне ставове, релевантне одредбе ове Одлуке и тарифни систем и учинити их доступним свим неквалификованим купцима.

 

VI

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења и  објављује се  у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и веб страници РЕЕРС-а, а примјењује се од 01.04.2006. године.

 

Образложење

 

Тарифни ставови су утврђени алокацијом трошкова производње електричне енергије, трошкова дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом, трошкова преноса електричне енергије и губитака у преносној мрежи, трошкова рада Независног оператора система и трошкова обезбјеђења помоћних услуга на категорије потрошње и групе купаца и на тарифне елементе, укључујући сезонско и дневно временско диференцирање.

Учешће цијене производње електричне енергије у тарифи за неквалификоване купце утврђује се на бази просјечне пондерисане цијене за неквалификоване купце  у износу од 0.04669 КМ/kWh  електричне енергије на прагу свих електрана производних предузећа  у Републици Српској која учествују у снабдијевању тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге. Удио сваког производног предузећа у Републици Српској у  производњи електричне енергије за снабдијевање тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге, који се користи  за утврђивање тарифа за неквалификоване купце, одређује се  као једнак пропорционални износ укупне производње сваког производног предузећа којим се обезбјеђује снабдијевање свих тарифних купаца у Републике Српске у количинама утврђеним у  Електроенергетском билансу Републике Српске за 2006. годину.

Учешће трошкова коришћења дистрибутивне мреже у тарифи за неквалификоване купце у износу 112.587.641 КМ, којег чине трошкови дистрибутивног капацитета у износу 92.226.596 КМ и трошкови губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи у износу 20.361.045 КМ, утврђено је Одлуком о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система  Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске   број 01-1437-3/06  од 22.03.2006. године.

Учешће цијене кориштења преносне мреже у тарифи за неквалификоване купце одређује се на бази јединичне цијене  од 0,0098 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ број 04-28-248-37/05 од 21.03.2006. године.

Учешће цијене услуга Независног оператора система у тарифи за неквалификоване купце одређује се на бази јединичне цијене од 0,000343 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ број 04-28-232-33/05 од 28.12.2005. године.

Учешће цијене прекомјерно преузете реактивне електричне енергије у тарифи за неквалификоване купце утврђено је на бази прорачуна Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ по цијени од 0,00852 KM/kVArh укупно прекомјерно преузете реактивне електричне енергије из преносне мреже.

Учешће трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну регулацију у тарифи за неквалификоване купце одређена је на бази прорачуна Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ у износу од 1.383.516 КМ,  односно  0,000415 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из преносне мреже.

Учешће цијена преносних губитака у тарифи за неквалификоване купце утврђује се на бази јединичних цијена из става 2. овог образложења, у износу 0,001975 КМ/kWh електричне енергије преузете из преносне мреже.

Цијена услуга снабдијевања утврђује се у износу 15 КМ по крајњем купцу годишње, односно 1,25 КМ по купцу мјесечно за све неквалификоване купце, и 0,25% укупних трошкова испоручене електричне енергије на име трошкова уговарања, администрирања уговора и платних трансакција за крајње купце на средњем и високом напону из категорије потрошње на 110kV, 35kV, 10kV (20kV, 6kV). Цијене услуга снабдијевања у тарифи за неквалификоване купце алоциране су на тарифне елементе обрачунска снага и активна електрична енергија.

Приликом утврђивања тарифних ставова за крајње купце из групе домаћинства и групе остала потрошња без мјерења снаге примијењено је начело постепености промјена у циљу избјегавања драстичних промјена тарифа у једном тарифном поступку. Усклађивање прихода по основу тарифних ставова за  групе крајњих купаца и трошкова електричне енергије које поједине групе купаца проузрокују потрошњом електричне енергије провешће се у прелазном периоду на начин који обезбјеђује примјену начела постепености.

Вриједности тарифних ставова из тачке II ове одлуке дате су без обрачунатог ПДВ-а.

 

Тачка VI ове одлуке, у дијелу који се односи на ступање на снагу, темељи се на одредби члана 33. став 4. Закона о електричној енергији, а у дијелу који се односи на објављивање на одредби члана 34. истог Закона.

 

 

Број: 01-1517-7 /06

22. марта 2006. године

Требиње                                                                         

Предсједник

Миленко Чокорило, дипл.инж.ел.