Skip to Content

Tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj

Verzija prilagođena za štampanje

Na osnovu člana 23. alineja 3. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 66/02, 29/03 i 86/03 i 111/04), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/04) člana 37. stav 1. tačka 3. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske" broj 96/04), člana 49, 73. i 74. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/05) i člana 72. stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 71/05), u tarifnim postupcima za odobrenje cijene na pragu elektrane, za utvrđivanje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema i tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj, Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske, na 28. redovnoj sjednici koja je održana 22.03.2006. godine donijela je

 

 

O D L U K U

o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce

električne energije u Republici Srpskoj

 

I

Ovom odlukom Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske (u daljem tekstu: REERS) utvrđuje cijene električne energije,  izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije.

Tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce po kategorijama potrošnje i grupama kupaca određeni su u zavisnosti od troškova proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije koje te kategorije i grupe kupaca stvaraju svojim načinom i vremenom potrošnje električne energije, uvažavajući načelo postepenosti promjena.

 

II

Tarifni stavovi za isporučenu električnu energiju za  nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj su sljedeći:

   

OPIS

Tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce električne energije

Obračunska snaga

Aktivna električna energija

Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija

Mjerno mjesto kupca

Kategorije potrošnje i grupe kupaca

Jed. mjere

KM/kW/mjesec

KM/kWh

KM/kVArh

KM/mjesec

Sezona

VS
(zima)

NS
(ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

Naziv  kategorije

Naziv grupe

Doba
dana

110 kV

 

VT

6,6300

0,0596

0,0170

-

-

MT

-

0,0298

-

35 kV

 

VT

6,1500

0,0603

0,0209

-

-

MT

-

0,0302

-

10 kV

 

VT

7,5500

0,0621

0,0248

-

-

MT

-

0,0310

-

0,4 kV - ostala potrošnja

1 TG

VT

13,2200

0,0708

0,0355

-

-

MT

-

0,0354

-

2 TG

ST

4,0500

2,7000

0,1675

0,1117

-

-

-

-

3 TG

VT

4,0500

2,7000

0,2094

0,1396

0,0426

0,0284

-

-

MT

-

-

0,1047

0,0698

-

-

6 TG

ST

4,0500

2,7000

0,1044

0,0696

-

-

-

-

7 TG

VT

4,0500

2,7000

0,1304

0,0870

0,0426

0,0284

-

-

MT

-

-

0,0652

0,0435

-

-

0,4 kV - javna rasvjeta

 

ST

-

0,1253

-

-

0,4 - domaćinstva

1 TG

ST

1,5000

1,0000

0,1044

0,0696

-

-

 

 

2 TG

VT

1,5000

1,0000

0,1304

0,0870

-

-

-

-

MT

-

-

0,0652

0,0435

-

-

                       

 

III

Utvrđuje se obračunska snaga za prvi tarifni period za sljedeće grupe kupaca iz kategorije potrošnje na 0,4 kV naponu bez mjerenja snage:

Ostala potrošnja 2. i 3. tarifna grupa:          5 kW

Ostala potrošnja 6. i 7. tarifna grupa:          7 kW

Domaćinstva 1. tarifna grupa:                       3,3 kW

Domaćinstva 2. tarifna grupa:                       5,2 kW.

 

Elektroenergetska preduzeća - korisnici dozvole za  obavljanje djelatnosti snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom i djelatnosti distribucije električne energije mogu za grupe kupaca iz stava 1. ove tačke odrediti ukupnu mjesečnu naknadu za obračunsku snagu i mjerno mjesto kupca koja je jednaka iznosu koji se dobije množenjem obračunske snage   iz stava 1. ove tačke i pripadajućeg tarifnog stava iz tačke 2. ove odluke i iskazati u fiksnom mjesečnom iznosu po kupcu kako slijedi:

 

Grupe kupaca

viša sezona

niža sezona

Ostala potrošnja 2. i 3. tarifna grupa:

20,25 KM

13,50 KM

Ostala potrošnja 6. i 7. tarifna grupa:

28,35 KM

18,90 KM

Domaćinstva 1. tarifna grupa:

4,95 KM

3,30 KM

Domaćinstva 2. tarifna grupa:

7,80 KM

5,20 KM

  

IV

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuje se u periodu  1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 - 22,00 časa  za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 - 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.

 

V

Elektroenergetska preduzeća, korisnici dozvole za  obavljanje djelatnosti snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom dužna su na odgovarajući način objaviti tarifne stavove, relevantne odredbe ove Odluke i tarifni sistem i učiniti ih dostupnim svim nekvalifikovanim kupcima.

 

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavljuje se  u "Službenom glasniku Republike Srpske", na oglasnoj tabli i veb stranici REERS-a, a primjenjuje se od 01.04.2006. godine.

 

Obrazloženje

 

Tarifni stavovi su utvrđeni alokacijom troškova proizvodnje električne energije, troškova distribucije i snabdijevanja električnom energijom, troškova prenosa električne energije i gubitaka u prenosnoj mreži, troškova rada Nezavisnog operatora sistema i troškova obezbjeđenja pomoćnih usluga na kategorije potrošnje i grupe kupaca i na tarifne elemente, uključujući sezonsko i dnevno vremensko diferenciranje.

Učešće cijene proizvodnje električne energije u tarifi za nekvalifikovane kupce utvrđuje se na bazi prosječne ponderisane cijene za nekvalifikovane kupce  u iznosu od 0.04669 KM/kWh  električne energije na pragu svih elektrana proizvodnih preduzeća  u Republici Srpskoj koja učestvuju u snabdijevanju tarifnih kupaca u sistemu obaveze javne usluge. Udio svakog proizvodnog preduzeća u Republici Srpskoj u  proizvodnji električne energije za snabdijevanje tarifnih kupaca u sistemu obaveze javne usluge, koji se koristi  za utvrđivanje tarifa za nekvalifikovane kupce, određuje se  kao jednak proporcionalni iznos ukupne proizvodnje svakog proizvodnog preduzeća kojim se obezbjeđuje snabdijevanje svih tarifnih kupaca u Republike Srpske u količinama utvrđenim u  Elektroenergetskom bilansu Republike Srpske za 2006. godinu.

Učešće troškova korišćenja distributivne mreže u tarifi za nekvalifikovane kupce u iznosu 112.587.641 KM, kojeg čine troškovi distributivnog kapaciteta u iznosu 92.226.596 KM i troškovi gubitaka električne energije u distributivnoj mreži u iznosu 20.361.045 KM, utvrđeno je Odlukom o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema  Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske   broj 01-1437-3/06  od 22.03.2006. godine.

Učešće cijene korištenja prenosne mreže u tarifi za nekvalifikovane kupce određuje se na bazi jedinične cijene  od 0,0098 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa, utvrđene Odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH broj 04-28-248-37/05 od 21.03.2006. godine.

Učešće cijene usluga Nezavisnog operatora sistema u tarifi za nekvalifikovane kupce određuje se na bazi jedinične cijene od 0,000343 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa, utvrđene Odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH broj 04-28-232-33/05 od 28.12.2005. godine.

Učešće cijene prekomjerno preuzete reaktivne električne energije u tarifi za nekvalifikovane kupce utvrđeno je na bazi proračuna Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH po cijeni od 0,00852 KM/kVArh ukupno prekomjerno preuzete reaktivne električne energije iz prenosne mreže.

Učešće troškova obezbjeđenja rezerve snage za sekundarnu regulaciju u tarifi za nekvalifikovane kupce određena je na bazi proračuna Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH u iznosu od 1.383.516 KM,  odnosno  0,000415 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz prenosne mreže.

Učešće cijena prenosnih gubitaka u tarifi za nekvalifikovane kupce utvrđuje se na bazi jediničnih cijena iz stava 2. ovog obrazloženja, u iznosu 0,001975 KM/kWh električne energije preuzete iz prenosne mreže.

Cijena usluga snabdijevanja utvrđuje se u iznosu 15 KM po krajnjem kupcu godišnje, odnosno 1,25 KM po kupcu mjesečno za sve nekvalifikovane kupce, i 0,25% ukupnih troškova isporučene električne energije na ime troškova ugovaranja, administriranja ugovora i platnih transakcija za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu iz kategorije potrošnje na 110kV, 35kV, 10kV (20kV, 6kV). Cijene usluga snabdijevanja u tarifi za nekvalifikovane kupce alocirane su na tarifne elemente obračunska snaga i aktivna električna energija.

Prilikom utvrđivanja tarifnih stavova za krajnje kupce iz grupe domaćinstva i grupe ostala potrošnja bez mjerenja snage primijenjeno je načelo postepenosti promjena u cilju izbjegavanja drastičnih promjena tarifa u jednom tarifnom postupku. Usklađivanje prihoda po osnovu tarifnih stavova za  grupe krajnjih kupaca i troškova električne energije koje pojedine grupe kupaca prouzrokuju potrošnjom električne energije provešće se u prelaznom periodu na način koji obezbjeđuje primjenu načela postepenosti.

Vrijednosti tarifnih stavova iz tačke II ove odluke date su bez obračunatog PDV-a.

 

Tačka VI ove odluke, u dijelu koji se odnosi na stupanje na snagu, temelji se na odredbi člana 33. stav 4. Zakona o električnoj energiji, a u dijelu koji se odnosi na objavljivanje na odredbi člana 34. istog Zakona.

 

 

Broj: 01-1517-7 /06

22. marta 2006. godine

Trebinje                                                                         

Predsjednik

Milenko Čokorilo, dipl.inž.el.