Skip to Content

Da li je moguće prenijeti prava priključka sa jedne lokacije na drugu, odnosno da li potrošač koji mijenja lokaciju plaća troškove obezbjeđenja uslova za priključenje, ako na drugoj lokaciji ne povećava priključnu snagu u odnosu na prvu lokaciju?

Verzija prilagođena za štampanje

Obezbjeđenje uslova za priključenje znači da je distributivna mreža na koju se objekti krajnjeg kupca priključuju izvedena na način da se krajnjem kupcu može obezbijediti isporuka električne energije u skladu sa energetskim uslovima propisanim elektroenergetskom saglasnosnošću. Obaveza je distributera da izgradi distributivnu mrežu u skladu sa opterećenjem krajnjih kupaca čiji su objekti priključeni na svakom posmatranom dijelu mreže.

Prilikom izgradnje novog objekta na drugoj lokaciji i odjave objekta na prethodnoj lokaciji, sa stanovišta distributera, u pogledu obezbjeđenja uslova za priključenje, značajna je struktura mreže na koju se pomenuti objekat priključuje.

U skladu sa principom da je jednokratni novčani iznos radi obezbjeđenja uslova za priključenje namijenjen za povećanje kapaciteta „po dubini“ distributivne mreže, priključenje novog objekta iste priključne snage, na istom izvodu iz napojne trafostanice na kojem je bio priključen objekat koji se isključuje (stari priključak više ne postoji), na način koji ne  zahtijeva dodatne  kapacitete u bilo kojem dijelu mreže, ne stvara obavezu da u tom slučaju  krajnji kupac plaća jednokratni novčani iznos radi obezbjeđenja uslova za priključenje za novi objekat.  Dakle, kod zaključenja ugovora o priključenju novog objekta iz troškova priključenja izostavljaju se troškovi obezbjeđenja uslova za priključenje.

U slučaju izgradnje novog objekta koji se ne priključuje na način opisan u prethodnom paragrafu, odnosno kada se kupcu za priključenje tog objekta  na novoj lokaciji obezbjeđuje kapacitet mreže kao i za bilo koji drugi novi objekat, distributer i krajnji kupac zaključuju ugovor o priključenju, koji podrazumijeva i plaćanje troškova obezbjeđenja uslova za priključenje na novoj lokaciji. Krajnji kupac koji se ponovo prijavi na mjestu priključenja odjavljenog objekta nije dužan snositi troškove obezbjeđenja uslova za priključenje u periodu do pet godine od dana odjave, u skladu sa članom 23. i 104. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik RS" broj 85/08).