Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

 Број: 01-349-5/10
Датум: 13.05.2010.

На основу члана 4. став 2. тачка ж), а у вези са чланом 7. Закона о гасу("Службени гласник Републике Српске" број: 86/07), члана 63. став 3. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (“Службени гласник Републике Српске” број: 9/09) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 9. редовној сједници одржаној дана 13.05.2010. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ

о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевањe

тарифних купаца природним гасом

I

Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевања тарифних купаца природним гасом садржане у табели „Г.2. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА“ Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српској број 05-81-969/10 од 06.05.2010. године Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију гаса"САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево.

II

Tарифни ставoви за снабдијевање тарифних купаца природним гасом из тачке I овога рјешења, почињу се примјењивати након ступања на снагу овога рјешења. 

III

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију гаса"САРАЈЕВО-ГАС" Источно Сарајево објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1. диспозитива овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".

IV

Ово рјешење је коначно,ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је дана 10.05.2010. године запримила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца природног гаса у Републици Српској подносиоца"САРАЈЕВО-ГАС", а.д. Источно Сарајево број 05-81-969/10. Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става са 0,66604 KM/Sm3 на 0,79604 KM/Sm3за категорију корисника - "домаћинства", тј. повећање тарифног става за снабдијевање тарифних купаца природним гасом у Републици Српскојод 19,51%, с тим да се за тарифни став "мјерно мјесто" не захтијева промјена. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових  тарифних ставова од 01.04.2010. године.

Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 44. став 2. Правилника о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабдјевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.

Подносилац је образложио да је предложена промјена тарифног става  узокована повећањем набавне цијене природног гаса са 0,55 KM/Sm3на 0,68 KM/Sm3, а у прилогу захтјева достављена је фактура за мјесец април, КЈКП "САРАЈЕВОГАСА" д.о.о. Сарајево, као његовог добављача природног гаса. Повећање цијене природног гаса на фактури КЈКП "САРАЈЕВОГАСА" д.о.о. Сарајево услиједила је након што је Влада Федерације Босне и Херцеговине донијела "Одлуку о давању сагласности на цијену природног гаса" број 341/2010 од 29.04.2010. године, према којој је велепродајна цијена природног гаса износи 650,00 KM/1000Sm3, са почетком примјене од 01.04.2010. године.

Регулаторна комисија је на основу одредбе члана 63. став 3. Правилника поступила по захтјеву у скраћеном поступку о чему је одмах по пријему захтјева издала обавјештење за јавност на основу одредбе члана 62. Правилника.

Регулаторна комисија је на 9. редовној сједници одржаној 13. маја 2010. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става за снабдијевање тарифних купаца у Републици Српској приказана у табели Г.2. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:

 

 

Ред. број

Категорије
корисника

Групе купаца унутар категорије

Тарифни период

Потрошња  КМ/m3

КМ/Мјерно мјесто/мјесечно

 

 

 

Сезона

Сезона

1.

Домаћинства

2.687

0,79604

 

3.00

 

             Из наведених разлога, а на основу одредби члана 4. став 2. тачка ж) Закона о гасу, те одредбе члана 63. став 3, а у вези са одредбом члана 44. став 2. Правилника, Регулаторна комисија је одлучила о тарифном ставу за снабдијевање тарифних купаца у Републици Српској, као у тачи Iдиспозитива овога рјешења.

Одредбама члана 5. став 1. алинеја а) и б) Закона о гасу, прописано је да је Регулаторна комисија надлежна да "усмјерава развој тржишта природног гаса на принципу недискриминације, конкуренције, јавности и чувања пословне тајне учесника на тржишту природним гасом, као и за регулацију дјелатности у сектору природног гаса за заштиту купаца природног гаса". Одредбама члана 40. Закона о гасу прописано је да су цијене природног гаса за снабдијевање купаца природним гасом регулисане и јавне. Ове цијене утврђује снабдијевач на основу методологије и тарифног система Регулаторне комисије и исте се, након прибављене сагласности Регулаторне комисије, објављују у "Службеном гласнику Републике Српске". Надаље, према одредби члана 33. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ број 25/06) испорука природног гаса утврђена је као економска услуга која испуњава основне потребе потрошача на тржишту, док је одредбом члана 38. истог закона прописано да се приликом пружање економских услуга од општег интереса морају поштовати, између осталог, и критеријуми основне универзалне услуге и транспарентност финансирања и тарифа. Поред тога, Директива Европског парламента и Савјета број 2003/55/ЕЗ од 26. јуна 2003. године, која је  укључена у Уговор о успостави енергетске заједнице, а који је ратификован од стране Предсједништва БиХ, уз сагласност Парламентарне скупштине БиХ Одлуком број 01-011-1231-3/06 од 27. јула 2006. године ("Службени гласник БиХ број 9/06), чланом 3. под називом "Обавезе јавнe услугe и заштита купаца", прописуje да државе чланице, морају осигурати пуну заштиту крајњих купаца у погледу транспарентности, општих услова уговарања, информисања и рјешавања спорова.Надаље у додатку "А", под називом "Мјере за заштиту потрошача" у тачки б), прописана је обавеза обавјештавања купаца природним гасом о намјери да се промијени било који услов из уговора и да се омогући купцу да, уколико не прихвата такве услове раскине уговор. Исто тако  снабдјевач је обавезан да на адекватан начин директно обавијести купца о промјени цијене природног гаса, најкасније до истека првог обрачунског периода у којем намјерава примјенити промијењене цијене и да му омогући разуман рок да промијени снабдјевача уколико не прихвата промјену цијене. Имајући у виду да се ово рјешење односи на крајње купце из категорије домаћинства који немају могућност избора снабдјевача, нити да прилагоде своју потрошњу ако нису унапријед обавјештени о новим цијенама, одобрење примјене нових цијена прије обавјештења купаца значило би да купци немају адекватну заштиту на тржишту. На основу горе наведеног, није се могао прихватити захтјев подносиоца да се нови тарифни став примјењује од 01.04.2010. године, јер би се радило о ретроактивној примјени цијена, а да се при том купцима на које се те цијене односе не оставља било какав избор, те је на основу наведених одредби, и одредбе члана 70. став 1. Правилника одлучено као у тачки II диспозитива овога рјешења у погледу почетка примјене новог тарифног става.

Тачка III диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 40. став 3. Закона о гасу.

Тачка IV диспозитива овог рјешења заснива се:

  • на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09),с обзиром на коначност рјешења,
  • на одредби члана 70. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу,
  • на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члана 70. став 2. Правилника,с обзиром на објављивање рјешења у "Службеном гласникуРепублике Српске".

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана5. i 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05).

Поука о правном лијеку:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник

Миленко Чокорило