Skip to Content

Одлука о провођењу тарифног поступка

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање На основу члана 23. алинеја 2. 3. и 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08, 34/09 и 92/09), члана 10. тачка 2. 3. и 4. и члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 41/04), члана 79. став 1. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 61/05)  и  члана 42. став 1. тачка а) Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/05), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 54. редовној сједници одржаној 11. новембра 2009. године у Требињу донијела је

ОДЛУКУ

о провођењу тарифног поступка

I

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) проводи тарифни поступак на захтјев појединих регулисаних предузећа у саставу Мјешовитог холдинга "Електропривреда" Републике Српске - Матично предузеће, а.д. Требиње - корисника дозвола за обављање електроенергетских дјелатности, ради утврђивања цијена и тарифних ставова и то: 

1.     Захтјеви за одобрење цијена на прагу електрана предузећа која обављају електроенергетску дјелатност производње електричне енергије у термоелектранама на територији Републике Српске:

Редни број

Подносилац

Број

Датум

подношења

захтјева

1.

МХ ЕРС ЗП "Рудник и

Термоелектрана Гацко” а.д.

Гацко

01-925-1/09

06.11.2009.

2.

МХ ЕРС ЗП "Рудник и

Термоелектрана Угљевик” а.д.

01-924-1/09

06.11.2009.

 

2.     Захтјеви за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система предузећа која обављају дјелатност дистрибуције електричне енергије на територији  Републике Српске:

Редни број

Подносилац

Број

Датум

подношења

захтјева

1.

МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д.

Бања Лука

01-927-1/09

06.11.2009.

2.

МХ ЕРС ЗП "Електро Добој" а.д.

Добој

01-929-1/09

06.11.2009.

3.

МХ ЕРС ЗП "Електро –

Херцеговина" а.д. Требиње

01-926-1/09

06.11.2009.

4.

МХ ЕРС ЗП "Електро – Бијељина"

а.д. Бијељина

01-928-1/09

06.11.2009.

5.

МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција"

а.д. Пале

01-920-1/09

06.11.2009.

 

3.     Захтјеви за одобрење тарифних ставова за неквалификоване купце предузећа која обављају електроенергетску дјелатност снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом на територији Републике Српске:

Редни број

Подносилац

Број

Датум

подношења

захтјева

1.

МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д.

Бања Лука

01-927-2/09

06.11.2009.

2.

МХ ЕРС ЗП "Електро Добој" а.д.

Добој

01-929-2/09

06.11.2009.

3.

МХ ЕРС ЗП "Електро –

Херцеговина" а.д. Требиње

01-926-2/09

06.11.2009.

4.

МХ ЕРС ЗП "Електро – Бијељина"

а.д. Бијељина

01-928-2/09

06.11.2009.

5.

МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција"

а.д. Пале

01-920-2/09

06.11.2009.

 

                                                      II

Тарифни поступак ради одобравања цијена на прагу електране и тарифних ставова води се у поступцима формалних расправа, према плану активности на спровођењу поступака формалних расправа, које ће се одржати у Требињу, Српска улица бр. 2, са почетком у 10,00 часова према сљедећем распореду:

Подносилац захтјева

Предмет формалне

расправе

Водитељ

 поступка/

 Замјеник

водитеља

 поступка

Вријеме

 одржавања

 формалне

расправе

МХ ЕРС ЗП  "РиТЕ

ГАЦКО" а.д. Гацко

МХ ЕРС ЗП "РиТЕ

УГЉЕВИК" А.Д. Угљевик

Одобрење цијене на прагу електране

Слободан Пендо / Изолда Капор

Изолда Капор / Гордана Мичета

27.11.2009.

30.11.2009.

МХ ЕРС ЗП

"Електрокрајина" а.д.

Бања Лука

МХ ЕРС ЗП "Електро

Добој" а.д. Добој

МХ ЕРС ЗП "Електро

Херцеговина" а.д. Требиње

МХ ЕРС ЗП "Електро

Бијељина" а.д. Бијељина

МХ ЕРС ЗП

"Електродистрибуција" а.д

Пале

Утврђивање цијене дистрибуције и утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система;

Утврђивање цијене снабдијевања неквалификованих купаца  електричном енергијом и утврђивање тарифних ставова за неквалификоване купце;

Нада Ћеранић / Мирјана Бокун

 

 

 

Нада Ћеранић / Гордана Зеленовић

01. и по потреби 02.12.2009.

 

 

III

Предмет формалних расправа су захтјеви из тачке I ове одлуке, а расправе се одржавају у циљу утврђивања битних чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о захтјевима.

На формалној расправи проводиће се доказни поступак за утврђивање чињеница који обухвата изјаве странака, изјаве свједока, вршење увида у исправе и друге документе, а по потреби ће се вршити извођење и других доказа.

IV

Формалним расправама руководи водитељ поступка, који припрема план активности на спровођењу поступка формалних расправа и израђује извјештај који доставља учесницима у поступку ради достављања коментара прије доношења коначне одлуке Регулаторне комисије.

Водитељ поступка може одржати припремне расправе ради рјешавања процедуралних питања и припреме формалне расправе.

Водитељ поступка проводи поступак у складу са одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију и других аката Регулаторне комисије.

V

Расправа у тарифном поступку је отворена за јавност, с тим да јавност може присуствовати формалној расправи, а расправљати могу само учесници у поступку, односно подносилац захтјева и умјешачи, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља поступка.

VI

Обавјештење за јавност са основним подацима из поднесених захтјева те мјесту и времену одржавања формалних расправа Регулаторна комисија објављује у једном писаном медију доступном на територији цијеле Републике Српске и позива заинтересована лица да поднесу своје коментаре у писаној форми на захтјеве у остављеном року, те критеријуме и рок за стицање статуса умјешача у поступку формалне расправе по захтјевима из тачке I ове одлуке, са назнаком да исти могу учествовати у расправи.

VII

Захтјеви са комплетном документацијом, осим података који су заштићени клаузулом повјерљивости, стављају се на увид јавности у пословним просторијама и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

VIII

Заинтересована лица могу поднијети РЕРС-у захтјев за стицање статуса умјешача у свим поступцима формалних расправа ради одобравања цијена и тарифа, а најкасније до 18.11.2009. године. 

Статус умјешача у формалној расправи може стећи правно или физичко лице под условом да се идентификује и благовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача, те да испуњава сљедеће критеријуме:

- да има директан интерес у поступку, који је различит од општег јавног интереса и

- да располаже подацима и чињеницама од значаја за тарифни поступак који се води пред Регулаторном комисијом.

Заинтересована лица могу своје коментаре на поднесене захтјеве доставити у писаној форми РЕРС-а у току јавних расправа, а најкасније до 18.12.2009. године.

 

IX

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном гласнику Републике Српске, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

 

Предсједник

Миленко  Чокорило

 

Број: Р-54-917-109/09

Датум: 11.11.2009.

Требиње