Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-415-3/18/Р-99-295
Датум: 26.12.2018.                                         

                                                         

На основу одредби члана 22. става 1. тачка 4. и става 5. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 22/18) и члана 53. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (“Службени гласник Републике Српске”, број 51/14), поступајући по Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 99. редовној сједници, одржаној 26. децембра 2018. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник

 

  1. Даје се саглaсност на тарифне ставове за снабдијевањe купаца природним гасом садржане у табели ''Х3. ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА'' Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској број 2732/18 од 30.10.2018. године привредног друштва А.Д. "Зворник-стан" Зворник.
  2. Tарифни ставoви за снабдијевање купаца природним гасом из тачке 1. овог рјешења, примјењују се од 1. јануара 2019. године.
  3. Привредно друштво А.Д. "Зворник-стан" Зворник објављује акт о одобреним тарифним ставовима, из тачке 1, овога рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске".
  4. Ово рјешење је коначно и објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске''.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, дана 5. новембра 2018. године, примила Захтјев за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској подносиоца А.Д. "Зворник-стан" Зворник, број 2732/18 од 30.10.2018. године.

Захтјевом се тражи давање сагласности на промјену тарифног става за тарифни елемент "потрошња" са  0,6718 KM/Sm3 на 0,8668 KM/Sm3, без пореза на додану вриједност, за снабдијевање купаца природног гаса, тј. повећање тарифног става "потрошња" за снабдијевање купаца (домаћинстава) природним гасом од 29%, с тим да се за тарифни став за "мјерно мјесто" не захтијева промјена и оно износи 3,00 КМ/мјерном мјесту/мјесечно. Подносилац захтјева је предложио почетак примјене нових тарифних ставова од 1. новембрa 2018. године.

Захтјев је поднесен на основу одредбе члана 43. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију и снабдијевање природним гасом (у даљем тексту: Правилник), којом је прописано да снабдјевач може кориговати цијену природног гаса у случају промјене набавне цијене природног гаса.

Захтјев за промјену тарифних ставова је узрокован промјеном набавне цијене природног гаса са 430,00 KM/1000Sm3 на 625,00 KM/1000Sm3, без пореза на додану вриједност.

На напријед наведену набавну цијену природног гаса додаје се цијена дистрибуције од 0,1133 KM/Sm3, према рјешењу Регулаторне комисије о давању сагласности на тарифне ставове за коришћење дистрибутивног система природног гаса и на тарифне ставове за снабдијевање тарифних купаца природним гасом број 01-611-21/11 од 18.04.2012. године и цијена услуге снабдијевања од 0,1285 KM/Sm3, а према рјешењу Регулаторне комисије о давању сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом, број 01-548-18/15/Р-12-146 од 15. априла 2016. године, тако да новоформирани тарифни став за потрошњу природног гаса износи 0,8668 KM/Sm3.

О поднесеном Захтјеву за одобрење тарифних ставова за снабдијевање купаца природним гасом у Републици Српској, објављено је обавјештење за јавност, на основу одредбе члана 53. Правилника, са могућношћу подношења коментара заинтересованих лица до 25. децембра 2018. године. У остављеном року није било поднесених коментара.

На основу одредбе члана 61. Правилника, захтјев за давањe сагласности на тарифне ставове за снабдијевање купаца природним гасом по захтјеву подносиоца разматран је у скраћеном поступку.

Регулаторна комисија је, на 99. редовној сједници, одржаној 26. децембра 2018. године, размотрила захтјев подносиоца и приложену документацију, те је утврдила да је оправдана предложена промјена тарифног става "потрошња" за снабдијевање купаца из категорије корисника "домаћинства" у Републици Српској приказана у табели Х.3. "ПРЕДЛОЖЕНА ТАРИФА" из захтјева и то:

 

Редни број

Категорије корисника

Потрошња 

[КМ/m3]

Мјерно мјесто

[КМ/Мјерно мјесто/мјесечно]

1.

Домаћинства

0,8668

3,00

 

У износ наведених тарифних ставова из претходне табеле није укључен порез на додану вриједност.

Одредбом члана 22. става 5. Закона о гасу, прописано је да је Регулаторна комисија даје сагласност на тарифе за снабдијевање природним гасом у обавези јавне услуге енергетским субјектима који обављају дјелатност снабдијевања природним гасом у обавези јавне услуге и даје сагласност на тарифе природног гаса у случају снабдијевања посљедњег избора из тачке 1) подтачка 4. овог члана енергетским субјектима који обављају снабдијевање природним гасом посљедњег избора. Одредбама члана 61. Правилника прописано је да у случају корекције цијене због промјене цијене набавке природног гаса како је прописано чланом 43. Правилника,  Регулаторна комисија даје сагласност на корекцију цијене у скраћеном поступку, без одржавања формалне расправе. С обзиром на напријед наведено, одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

Имајући у виду оправданост промјене цијене тарифног става "потрошња", као и захтјев подносиоца да се промјена цијене примјењује на утрошени природни гас од 1. новембра 2018. године, Регулаторна комисија је, на основу одредбе члана 66. Правилника, одлучила да се нови тарифни ставови за снабдијевање примјењују од 1. јануара 2019. године, односно одлучено је као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Одредбама члана 66. Правилника прописано је да подносилац захтјева објављује акт о одобреним тарифним ставовима у "Службеном гласнику Републике Српске", те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.

Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 22. став 8. Закона о гасу и одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), с обзиром на коначност рјешења, на одредби члана 66. став 1. Правилника, с обзиром на ступање на снагу, те на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и одредби члана 66. став 4. Правилника, с обзиром на објављивање рјешења у Службеном гласнику Републике Српске.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 28. став 5. Закона о гасу и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима ("Службени гласник Републике Српске", број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић