Skip to Content

Način odlučivanja

Verzija prilagođena za štampanje

Regulator donosi odluke na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u 30 dana. Sjednice saziva Predsjednik Regulatora. Iste mogu biti inicirane i od strane svakog člana Regulatora pismenim prijedlogom za sazivanje sjednice.

Sve sjednice su javne osim internih sastanaka i zatvorenog dijela redovne sjednice.

 

Redovne sjednice

 

Redovne sjednice se po pravilu održavaju u sjedištu Regulatora, a mogu i na nekom drugom mjestu koje odredi Regulator. Javnost se obavještava o datumu, vremenu i mjestu održavanja redovne sjednice, kao i o dnevnom redu, najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.

Ukoliko se ukaže potreba Regulator može odlučiti da se dio redovne sjednice zatvori za javnost (kako bi se zaštitila povjerljiva informacija ili trgovačka tajna). Politika Regulatora se bazira na tome da, kada je god to moguće, izbjegava održavanje zatvorenog dijela redovne sjednice i da, kada je god to moguće, postupke održava u obliku sjednica otvorenih za javnost.

 

Vanredna sjednica

 

Vanredna sjednica se saziva u slučaju hitnosti ili obavještavanja javnosti o opasnosti po zdravlje, sigurnost ili dobrobit javnosti. Ove sjednice su otvorene za javnost.

 

Interni sastanak

 

Regulator organizuje svoje dnevne aktivnosti putem internih sastanaka na kojima se mogu donositi konačne odluke o internim administrativnim pitanjima. Interni sastanak se saziva najmanje jednom u 15 dana.

Na ovim sastancima se ne mogu donositi odluke o pitanjima iz nadležnosti Regulatora, utvrđenim članom 23 Zakona o električnoj energiji ali se mogu pripremiti prijedlozi odluka koje će se razmatrati na slijedećoj redovnoj sjednici Regulatora.

Interni sastanci nisu otvoreni za javnost, mada Regulator može na osnovu vlastite odluke odobriti prisustvo zainteresovanim licima i njihovim predstavnicima.

 

 

Odlučivanje

Regulator može preliminarno glasati po bilo kom pitanju na redovnim sjednicama ili internim sastancima prije konačnog glasanja, ukoliko to zatraži bilo koji član Regulatora. Ovo glasanje nema nikakvog uticaja na konačno glasanje i služi Reuglatoru da produbi svoja razmatranje i da formuliše odluku o kompleksnim pitanjima.

Kada predsjednik Regulatora utvrdi da je po određenom pitanju rasprava završena, poziva članove Regulatora na glasanje. Konačno odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti Regulatora utvrđenih Zakonom o električnoj energiji vrši se uvijek na redovnoj sjednici.

Glasanje po svim odlukama i zaključcima Regulatora je javno. Odluka, odnosno zaključak se smatra donesenim ako je za isti glasala većina od ukupnog broja članova Regulatora.

Sve konačne odluke Regulatora se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Odluke Regulatora su konačne. Strana koja je nezadovoljna odlukom može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom ali na taj način ne zadržava izvršenje odluke Regulatora.