Skip to Content

Kakve obaveze ima domaćinstvo krajnjeg kupca u pogledu ponovnog priključenja električne energije koja je odjavljena sa isključenjem usljed više sile (požara u kući u kojoj je skupa sa kućom izgorilo električno brojilo) kada se radi o priključenju u novo izgrađenu porodičnu kuću?

Verzija prilagođena za štampanje

U pogledu odgovora na ovo pitanje navodimo kratak pregled definicija i odredbi iz Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energjiom - Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske",  broj 85/08) u vezi sa ovim pitanjem:

"novi krajnji kupac" označava krajnjeg kupca čiji se elektroenergetski objekat prvi put priključuje na elektroenergetsku mrežu ili čiji je elektroenergetski objekat bio isključen sa elektroenergetske mreže duže od pet godina;

"naknada za priključenje" predstavlja ukupan novčani iznos koji korisnik mreže treba da plati distributeru radi priključenja svojih objekata na distributivnu mrežu, a obuhvata naknadu za izgradnju priključka i naknadu za obezbjeđenje uslova za priključenje kroz povećanje kapaciteta distributivne mreže; 

RERS je donijela Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu, naknade iz ovog rješenja se primjenjuju od 01.10.2009. godine 

U članu 104. u stavu (3) i (4) se navodi da:

Krajnji kupac, čiji je objekat isključen sa mreže u periodu dužem od pet godina, prilikom podnošenja zahtjeva za ponovno priključenje tretira se kao novi krajnji kupac, s tim što prilikom ponovnog priključenja plaća naknadu za priključenje koja se sastoji od stvarnih troškova izgradnje priključka i naknade za obezbjeđenje uslova za priključenje na distributivnu mrežu.

Iznos naknade za priključenje iz stava (3) ovog člana ne može biti veći od iznosa naknade za priključenje koju bi platio krajnji kupac u slučaju da se njegov objekat prvi put priključuje na mrežu.

Dakle, ukoliko se priključenje novoizgrađene porodične kuće iste priključne snage, na istom izvodu iz napojne trafostanice na kojem je bila priključena stara kuća koja je isključena (stari priključak više ne postoji), vrši na način koji ne zahtijeva dodatne  kapacitete u bilo kojem dijelu mreže, ne stvara se obaveza da u tom slučaju krajnji kupac plaća jednokratni novčani iznos radi obezbjeđenja uslova za priključenje za novu porodičnu kuću i to u periodu do pet godina od isključenja stare kuće sa distributivne mreže. 

Kod zaključenja ugovora o priključenju novog objekta iz troškova priključenja izostavljaju se troškovi obezbjeđenja uslova za priključenje, a krajnji kupac plaća stvarne troškove izgradnje priključka.

U slučaju da se novo izgrađeni objekat ne priključuje na način opisan u prethodnom paragrafu, odnosno kada se kupcu za priključenje tog objekta na novoj lokaciji obezbjeđuje kapacitet mreže kao i za bilo koji drugi novi objekat, distributer i krajnji kupac zaključuju ugovor o priključenju, koji podrazumijeva i plaćanje troškova obezbjeđenja uslova za priključenje na novoj lokaciji.