Skip to Content

Opšte informacije

Verzija prilagođena za štampanje


U skladu sa Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske i Zakonom o gasu Regulatorna komisija za energetiku
propisuje osnove procesa usvajanja pravila i propisa i osnove postupaka koje primjenjuje u različitim oblastima svoga rada.

 

Osim toga, predviđeno je da Regulator propisuje pravila i procedure i u skladu s tim na zahtjev stranke, rješava sporove između učesnika.

Uvođenjem regulacije u elektroenergetski sektor podstaknuta je politika aktivne zaštite potrošača i uspostavljena komunikacija između različitih učesnika na tržištu električne energije, a naročito krajnjih kupaca sa Regulatorom. Regulator je na osnovu člana 28. Zakona o električnoj energiji - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 8/08) nadležan  da na zahtjev stranke rješava sporove u vezi sa:

·        pravom na napajanje električnom energijom,

·        pravom pristupa na distributivnu mrežu,

·        obavezom isporuke električne energije,

·        tarifama po kojima se energija isporučuje,

·        zastojima u napajanju električnom energijom,

·        odbijanjem isporuke električne energije i

·        kvalitetom napajanja električnom energijom.

 

Zahtjev za rješavanje spora, žalba ili drugi podnesak mora biti kompletan i sačinjen u skladu sa odredbama člana 75. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/05), te mora sadržavati podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke o protivnoj strani, predmet zahtjeva, vrijednost spora, prijedlog za rješavanje spora, činjenice koje su poznate podnosiocu u vezi sa predmetom zahtjeva, sve dokaze kojima se potvrđuju navodi u zahtjevu, potpis podnosioca i dr., u protivnom će se zahtjev smatrati nepotpunim.

 

Pravni sektor je, između ostalog, dužan da u vršenju poslova iz nadležnosti Regulatora:

  • vodi računa o usklađenosti svih opštih akata koje donosi Regulator sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH,
  • vodi računa o usklađenosti svih pojedinačnih akata koje donosi Regulator sa zakonskim i podzakonskim propisima u BiH, Republici Srpskoj i pravilima i propisima Regulatora,
  • osigurava da su svi procesi Regulatora usklađeni sa pravilima i propisima Regulatora, kao i da su potpuno transparentni,
  • priprema nacrte i konačna pravila i propise predložene od strane Regulatora i cijeni osnovanost svih komentara koje je Regulator primio od strane javnosti,
  • predsjedava javnim raspravama u vezi sa rješavanjem sporova, daje detaljne i pravične preporuke Regulatoru u vezi sa rješavanjem spora,
  • analizira predloženu legislativu i odluke od strane Vlade Republike Srpske i njihov uticaj na elektroenergetski sektor,
  • zastupa Regulatora pred nadležnim pravosudnim organima, kao i organima zakonodavne i izvršne vlasti,
  • prati međunarodni regionalni razvoj, naročito vezano za EU i regionalni tržišni proces Jugoistočne Evrope.