Skip to Content

Električna energija

Verzija prilagođena za štampanje

Obrasci za pokretanje tarifnog postupka

Zahtjev za odobrenje cijene na pragu elektrane
Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema
Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje
Zahtjev za odobrenje naknade za priključenje

 Obrasci za izdavanje dozvola

Zahtjev za proizvodnju električne energije
Zahtjev za distribuciju električne energije
Zahtjev za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom
Zahtjev za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH
Zahtjev za izgradnju elektroenergetskih objekata
Zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti
Zahtjev za prenos dozvole za obavljanje djelatnosti
Zahtjev za oduzimanje dozvole
Izjava o prihvatanju visine i rasporeda uplate regulatorne naknade
Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka


Obrasci uz Pravilnik o izdavanju sertifikata

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje u protekloj kalendarskoj godini
  Zahtjev za izdavanje sertifikata za efikasno kogenerativno proizvodno postrojenje
  Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije
Zahtjev za produženje važenja sertifkata za proizvodno postrojenje

Obrasci uz Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.1 Obrazac 03.03.EK - Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - Efikasna kogeneracija
Prilog 1.2 Obrazac 03.03.OIE - Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj - Obnovljivi izvori energije

Prilog 1.3 Izjava 03.05.IZ - uz Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.4 Izjava 03.06.IZ - uz Zahtjev za ostvarenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.5 Obrazac 03.07.OSP - Zahtjev za odobrenje troškova za rad Operatora sistema podsticaja

Prilog 2 Obrazac 03.04. OIE i EK - Zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj
   
Obrasci uz Pravilnik o izdavanju garancija o porijeklu električne energije
Obrazac zahtjeva za početak postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije
Obrazac zahtjeva za izdavanje garancije o porijeklu električne energije
Obrazac zahtjeva za prenošenje garancija o porjeklu električne energije