Skip to Content

O raspravama i sporovima

Verzija prilagođena za štampanje

 

U funkciji zaštite opšteg javnog interesa, članom 30. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, utvrđeno je da Regulator može voditi nekoliko različitih vrsta javnih rasprava u toku postupaka opisanih u Poslovniku, uključujući opštu, formalnu i tehničku raspravu.

Da bi se osigurao brz, efikasan, ekonomičan i transparentan postupak javnih rasprava Regulator je donio Pravilnik o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/05).

 

Pravilnikom o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi su utvrđene vrste javnih rasprava i  način vođenja rasprava u postupcima pred Regulatorom, a to su opšta, tehnička i formalna rasprava. Zajednička karakteristika svih rasprava je njihova otvorenost za javnost. O održavanju svake rasprave Regulator obavještava javnost u jednom od sredstava javnog informisanja, ukratko opisujući pitanja koja će se na njima razmatrati. Regulator zadržava diskreciono pravo da definiše vrstu rasprave koju će sprovesti u bilo kom postupku koji treba da se provede.

 

Opšta rasprava

Opšta rasprava je rasprava organizovana za javnost koja se vodi u cilju pribavljanja komentara zainteresovanih lica i predstavnika javnosti na pravilo, propis, uputstvo ili bilo koji drugi akt koji je predložio Regulator. Učešće šire javnosti na raspravi je poželjno jer se na taj način obezbjeđuje neposredno pribavljanje komentara javnosti.

 

Tehnička rasprava

Tehnička rasprava je rasprava koju organizuje i održava Regulator u postupku donošenja pravila i propisa, iz svoje nadležnosti, u postupcima za izdavanje dozvola, u tarifnim postupcima, te drugim postupcima kada se ukaže potreba za dodatne stručne informacije i njihova razmjena sa stručnjacima iz odgovarajuće oblasti u cilju pribavljanja stručnih komentara  ili rješavanja tehničkih, stručnih ili proceduralnih pitanja u postupku koji se provodi pred Regulatorom.  

Tehnička rasprava može biti i stručna rasprava o nekom pitanju sa kojim se susreće Regulator i zahtijeva daljnje razmatranje uz raspravu sa određenim stručnjacima, strankama u postupku, umješačima, zainteresovanim licima i/ili predstavnicima opšte javnosti.

 

Formalna rasprava

Formalna rasprava je rasprava organizovana sa ciljem utvrđivanja bitnih činjenica na osnovu kojih RERS rješava sporna ili druga pritanja iz svoje nadležnosti. Formalna rasprava obuhvata provođenje dokaznog postupka svim dokaznim sredstvima potrebnim za utvrđivanje činjenica, kao što su isprave, svjedočenja stranaka u postupku i svjedoka i izjave s pravom unakrsnog ispitivanja, dokumenti, uviđaji, nalazi i mišljenje vještaka itd.

 

Detaljnije informacije o javnim raspravama, obavještavanju i učešću javnosti na njima, pripremnim i pratećim procedurama, možete naći u Pravilniku o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/05) koji je dostupan na našim stranicama.

 

SPOROVI

Zahtjevi za rješavanje sporova i žalbi, za čije je rješavanje Zakonom ovlašten Regulator, a koji proizilaze direktno ili indirektno iz netransparentnog i diskriminacionog ponašanja aktivnih strana u energetskom sektoru, biće zaprimljeni od strane Regulatora, pri čemu je isti propisao njihov obavezan sadržaj.

 

Svaki zahtjev, žalba ili drugi podnesak mora biti kompletan i sačinjen u skladu sa odredbama člana 75. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 71/05), te mora sadržavati podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke o protivnoj strani, predmet zahtjeva, vrijednost spora, prijedlog za rješavanje spora, činjenice koje su poznate podnosiocu u vezi sa predmetom zahtjeva, sve dokaze kojima se potvrđuju navodi u zahtjevu, potpis podnosioca i dr., u protivnom će se zahtjev smatrati nepotpunim.

 

Prije zvaničnog podnošenja zahtjeva, podnosilac se može obratiti nadležnom sektoru Regulatora u cilju dobijanja potrebnih informacija.

Ukoliko Regulator odluči da postoji potreba za održavanjem formalne rasprave, izdaće se odgovarajuće obavještenje za javnost.

Ako neko lice želi da stekne status umješača u postupku formalne rasprave, mora dostaviti zahtjev za sticanje statusa umješača u roku koji odredi Regulator u obavještenju za javnost.

 

Manji sporovi mogu biti riješeni na mirnim putem na neformalnoj osnovi, bez dodatnog održavanja rasprava, na internom sastanku, pri čemu se zaključuje sporazum između podnosioca zahtjeva i protivne strane, koji ima snagu izvršne isprave.

Strane u postupku i zaposleni Regulatora mogu dobiti materijal i informacije od drugih strana, koje su važne za predmet postupka koji je u toku, podnošenjem zahtjeva za podacima protivnoj strani.

 

Na zahtjev strane u postupku, prema ukazanoj potrebi, Regulator ili voditelj postupka mogu odlučiti da zaštite povjerljivu poslovnu informaciju. Strane koje traže tretman povjerljivosti moraju podnijeti proceduralni podnesak objašnjavajući prirodu povjerljive informacije i štetu koja bi nastala njenim objavljivanjem.

 

Dok je postupak u toku, ni jedna strana ni lice koje nije zaposleno u Regulatoru neće stupati u bilo koju direktnu ili indirektnu komunikaciju sa bilo kojim članom Regulatora, voditeljem postupka ili zaposlenima, vezano sa bilo koje pitanje iz Zakona ili činjenica vezanih za postupak.