Skip to Content

Mišljenje u vezi sa korištenjem električne energije za grijanje u okvirima odobrene priključne snage.

Verzija prilagođena za štampanje

Što se tiče elektroenergetskih uslova koje objekat krajnjeg kupca treba da ispuni da bi se priključio na elektrodistributivnu mrežu, oni se određuju rješenjem o elektroenergetskoj saglasnosti, koje distributer donosi u okviru javnih ovlašćenja po pravilima upravnog postupka, a na osnovu člana 72. stav 4. Zakona o električnoj energiji ("Službeni glasnik Republike Srpake" broj 8/08). Ukoliko je stranka nezadovoljna, može  podnijeti žalbu RERS-u na rješenje distributera u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, a na osnovu člana 72. stav 6. Zakona o električnoj energiji i člana 215. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 13/02). Žalba RERS-u podnosi se putem distributera, kako bi distributer prethodno razmotrio žalbu u smislu člana 219. - 221. Zakona o opštem upravnom postupku.

Pored navedenog, ukoliko postoje opravdani razlozi u mreži, distributer može privremeno ograničiti vrijednost priključne snage i to 8,1 kW tj. 35 A za jednofazni priključak i 17,3 kW tj. 25 A za trofazni priključak, a u tom slučaju je dužan otkloniti ta ograničenja u roku o kojem je blagovremeno obaviješten krajnji kupac u skladu sa odredbom člana 36. stav 4,5. i 8. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom ("Službeni glasnik Republike Srpake" broj 85/08).

Dakle, u okviru odobrene priključne snage krajnji kupac ima pravo da slobodno raspolaže sa datom priključnom snagom i električnom energijom u skladu sa zaključenim ugovorom o snabdijevanju električnom energijom koji pojedinačno zaključuje svaki krajnji kupac.

Ukoliko je u postupku izdavanja elektroenergetske saglasnosti distributer  odobrio određen iznos priključne snage, onda mora stvoriti uslove da krajnji kupci mogu koristiti električnu energiju u skladu sa izdatom elektroenergetskom saglasnošću u okviru odobrene priključne snage.