Skip to Content

Obavještenje o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj - „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка (MHE Golubača)

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-515-7/17
Datum: 24.01.2018.

Na osnovu odredbi člana 31. stav 5. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efiksanoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14 i 43/16), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST
o prijemu kompletnog zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije u hidroelektrani


Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je 30. novembra 2017. godine od privrednog društva „SETTE ENERGY“ d.o.o. Gradiška primila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u MHE Golubača. Nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na turbini je 249 kW, a planirana godišnja neto proizvodnja je 901.500 kWh, kako je navedeno u dostavljenom obrascu zahtjeva i pratećoj dokumentaciji. 
Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je zahtjev potrebno dopuniti, a nedostajuća dokumentacija navedena je u obavještenju o nekompletnosti koje je podnosiocu zahtjeva upućeno 12. decembra 2017. godine. Postupajući po ovom obavještenju zahtjev je dopunjen, odnosno dostavljena je dokumentacija kojom se dokazuju riješeni imovinsko pravni odnosi na zemljištu na kome se gradi MHE Golubača. Dokumentacija je predata na poštu 12. januara 2018. godine, što se smatra datumom kompletiranja ovog zahtjeva. 
Regulatorna komisija razmotriće zahtjev i ukoliko su ispunjeni propisani uslovi za dodjelu prava na podsticaj u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13 i 79/15) i Pravilnikom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, na redovnoj sjednici će donijeti konačnu odluku o pravu na podsticaj.

Predsjednik
Vladislav Vladičić