Skip to Content

Obavještenje za javnost - Nacrt dozvole za izgradnju MHE "Jabušnica S-J-3"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-127-5/14
Datum: 14.04.2014.

Na osnovu odredbi člana 9. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 70/10) i člana 17. stav 7. Pravilnika o izdavanju dozvola (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39/10 i 65/13), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske izdaje sljedeće:
 

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je na 82. redovnoj sjednici održanoj 10.04.2014. godine u Trebinju utvrdila Nacrt dozvole za izgradnju Male hidroelektrane „Jabušnica S-J-3“ po zahtjevu podnosioca "HYDROENERGY" d.o.o. Gacko.

U postupku javnog razmatranja Nacrta ove dozvole, Regulatorna komisija će održati opštu raspravu u Gacku, dana 25.04.2014. godine, u prostorijama Skupštine opštine Gacko, ulica Solunskih dobrovoljaca broj 2 sa početkom u 10.00 časova.

Nacrt dozvole stavljen je na raspolaganje javnosti u prostorijama Regulatorne komisije, na oglasnoj tabli, i internet stranici Regulatorne komisije: "www.reers.ba". Opšta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i aktivno učešće zainteresovanih lica, u cilju pribavljanja komentara na Nacrt dozvole, neposredno na samoj raspravi.

Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare na Nacrt dozvole, u pisanoj formi, na adresu Regulatorne komisije ili na samoj raspravi. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.

Status umješača u postupku izdavanja dozvole Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje podnese zahtjev za sticanje statusa umješača u pisanoj formi. Lice koje želi steći status umješača u postupku izdavanja dozvole treba da dokaže da ima poseban (vlastiti, direktan) interes u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole.

Komentari na Nacrt dozvole u pisanoj formi i zahtjev za sticanje statusa umješača mogu se dostaviti, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Srpska broj 2, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: "regulator@reers.ba", najkasnije do 28.04.2014. godine.
 

Predsjednik
Milenko Čokorilo