Skip to Content

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj

Verzija prilagođena za štampanje

 

 

Na osnovu člana 23. alineja 3. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 66/02, 29/03 i 86/03 i 111/04), člana 10. alineja 3. Statuta Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/04), člana 37. stav 1. tačka 4. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske" broj 96/04), člana 54. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/05) i člana 72.stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 71/05), u prvom tarifnom postupku pokrenutom na inicijativu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske, a po zahtjevu elektrodistributivnih preduzeća u Republici Srpskoj za odobrenje tarifa za korisnike distributivnih sistema, Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske, na 28. redovnoj sjednici koja je održana 22.03.2006.  godine donijela je

 

 

ODLUKU

 

o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema

u Republici Srpskoj

 

I

Ovom odlukom Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske (u daljem tekstu: REERS) utvrđuje cijene korištenja elektroenergetske mreže za korisnike distributivnih sistema,  izražene kroz tarifne stavove.

 

II

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema  su sljedeći:

 

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema

OPIS

Obračunska snaga

Aktivna električna energija

Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija

Kategorije potrošnje i grupe kupaca

Jed. mjere

KM/kW/mjesec

KM/kWh

KM/kVArh

Sezona

VS
(zima)

NS
(ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

Naziv  kategorije

Naziv grupe

Doba
dana

35 kV

 

VT

6,14

0,0033

0,0209

MT

-

0,0016

-

10 kV

 

VT

7,52

0,0047

0,0248

MT

-

0,0024

-

0,4 kV - ostala potrošnja

sa mjerenjem snage

VT

13,19

0,0135

0,0355

MT

-

0,0068

-

jednotarifni

ST

3,76

2,50

0,0493

0,0329

-

-

dvotarifni

VT

3,76

2,50

0,0616

0,0411

0,0426

0,0284

MT

-

-

0,0308

0,0205

-

-

0,4 kV - javna rasvjeta

 

ST

-

0,0783

-

0,4 - domaćinstva

jednotarifni

ST

2,08

1,39

0,0493

0,0329

-

-

dvotarifni

VT

2,08

1,39

0,0616

0,0411

-

-

MT

-

-

0,0308

0,0205

-

-

 

Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.

 

III

 

Utvrđuje se obračunska snaga za prvi tarifni period za sljedeće grupe kupaca iz kategorije potrošnje na 0,4 kV naponu kojima se snaga ne mjeri:

Ostala potrošnja sa jednotarifnim brojilom: 5 kW

Ostala potrošnja sa dvotarifnim brojilom: 5 kW

Domaćinstva sa jednotarifnim brojilom: 3,3 kW

Domaćinstva sa dvotarifnim brojilom: 5,2 kW.

 

IV

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuje se u periodu  1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 - 22,00 časa  za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 - 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 (23,00) do ponedeljka u 06,00 (07,00) časova.

V

Prekomjerno preuzeta reaktivna energija, obračunava se u periodu primjene većih dnevnih tarifnih stavova.

 

VI

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema primjenjuju se za obračun i fakturisanje usluge korištenja elektroenergetske mreže kvalifikovanim kupcima čiji su objekti priključeni na  distributivnu mrežu radi nadoknade troškova korištenja distributivne mreže i prenesenih troškova korištenja prenosne mreže i prenesenih troškova  obezbjeđenja pomoćnih usluga preduzećima - korisnicima dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije .

VII

Elektroenergetska preduzeća, korisnici dozvole za  obavljanje djelatnosti distribucije električne energije dužna su objaviti tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema i relevantne odredbe ove Odluke i učiniti ih dostupnim svim korisnicima.

 

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i  objavljuje se  u "Službenom glasniku Republike Srpske", a primjenjuje se od 01.04.2006. godine.

 

 

Obrazloženje

 

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema utvrđeni su na osnovu troškova distribucije električne energije, prema Rješenju REERS-a o utvrđivanju cijene za distribuciju i snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj broj 01-1437-4/06 od 22.03.2006. godine i pripadajućeg alociranog dijela troškova koji se prenose na distributivna preduzeća po osnovu preuzimanja električne energije iz prenosne mreže, na osnovu odluka Državne regulatorne komisije za električnu energiju BiH (u daljem tekstu: DERK) i troškova pomoćnih usluga proračunatih u skladu sa tarifnom metodologijom DERK-a.

Troškovi distributivne mreže, uključujući troškove gubitaka električne energije u distributivnoj mreži, alocirani na tarifne elemente i  kategorije potrošnje, utvrđeni  su  u sljedećim iznosima:

 

Kategorija potrošnje

Troškovi distribut. kapaciteta

Troškovi gubitaka energije

Cijene  distribucije

 

 

 

 

 

 

KM

KM

KM/kW

KM/kWh

 

 

 

 

 

Korisnici na 35 kV

601.793

71.651

2,2235

0,000567

Korisnici na 10 kV

4.512.012

631.656

4,4656

0,001946

Korisnici na 0,4 kV sa mjerenjem snage

7.120.779

1.546.211

11,1697

0,008894

Javna rasvjeta

1.811.022

311.956

 

0,060528

 

 

 

 

 

Korisnici na 0,4 kV bez mjerenja snage ("Ostala potrošnja")

12.548.032

2.856.827

2,3745

0,031790

Domaćinstva

65.632.958

14.942.744

1,3182

0,031790

 

 

 

 

 

Ukupno

92.226.596

20.361.045

 

 

Troškovi  prenosne mreže, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema, troškovi pomoćnih usluga i troškovi prenosnih gubitaka, odnosno pripadajuće cijene preuzete od DERK-a, alocirani na kategorije potrošnje po naponskim nivoima, zajedno sa cijenama korišćenja distributivne mreže iz stava 2. ovog obrazloženja, čine cijene korištenja elektroenergetske mreže (mrežarinu) za kupce električne energije u Republici Srpskoj.

Učešće cijene korištenja prenosne mreže u tarifi za  korisnike distributivnih sistema određeno  je na bazi jedinične cijene  od 0,0098 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa, utvrđene Odlukom DERK-a broj 04-28-248-37/05 od 21.03.2006. godine.

Učešće cijene usluga Nezavisnog operatora sistema u tarifi za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi jedinične cijene od 0,000343 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa, utvrđene Odlukom DERK-a broj 04-28-232-33/05 od 28.12.2005. godine.

Učešće cijene prekomjerno preuzete reaktivne električne energije u tarifi za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi proračuna DERK-a po cijeni od 0,00852 KM/kVArh ukupno prekomjerno preuzete reaktivne električne energije iz prenosne mreže.

Učešće troškova obezbjeđenja rezerve snage za sekundarnu regulaciju u tarifi za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi proračuna DERK-a u iznosu od 1.383.516 KM,  odnosno  0,000415 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz prenosne mreže.

Učešće cijena prenosnih gubitaka u tarifi za korisnike distributivnih sistema određeno  je na bazi jediničnih cijena prizvodnje električne energije na pragu elektrane u Republici Srpskoj, u iznosu 0,001975 KM/kWh električne energije preuzete iz prenosne mreže. U ovom proračunu korištene su prosječne ponderisane cijene električne energije na pragu elektrana za nekvalifikovane kupce električne energije.

Ukupni troškovi i cijene elektroenergetske mreže alocirani na kategorije potrošnje korisnika distributivnih sistema po tarifnim elementima su sljedeći:

 

Kategorija potrošnje

Troškovi mreže

Ukupna cijena mreže

 

 

 

 

 

 

KM

KM/kW

KM/kWh

KM/kVArh

 

 

 

 

 

Korisnici na 35 kV

2.310.762

6,1378

0,0026

0,0209

Korisnici na 10 kV

10.406.163

7,5198

0,0040

0,0248

Korisnici na 0,4 kV sa mjerenjem snage

12.455.204

13,1890

0,0113

0,0355

Javna rasvjeta

2.745.111

0,0000

0,0783

0,0000

 

 

 

 

 

Korisnici na 0,4 kV bez mjerenja snage ("ostala potrošnja")

20.293.051

3,1295

0,0414

0,0355

Domaćinstva

105.439.068

1,7374

0,0414

0,0000

 

 

 

 

 

Ukupno troškovi za korisnike na distributivnoj mreži

153.649.488

 

 

 

 

 

Tačka VIII ove odluke, u dijelu koji se odnosi na stupanje na snagu, temelji se na odredbi člana 33. stav 4. Zakona o električnoj energiji, a u dijelu koji se odnosi na objavljivanje na odredbi člana 34. istog Zakona.

 

 

Broj: 01-1437-3/06 

22.03.2006. godine

Trebinje

 

 

Predsjednik  REERS-a

Milenko Čokorilo dipl.inž.el.