Skip to Content

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Верзија прилагођена за штампање

На основу члана 23. алинеја 3. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 66/02, 29/03 и 86/03 и 111/04), члана 10. алинеја 3. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), члана 54. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 61/05) и члана 72.став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), у првом тарифном поступку покренутом на иницијативу Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске, а по захтјеву електродистрибутивних предузећа у Републици Српској за одобрење тарифa за кориснике дистрибутивних система, Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске, на 28. редовној сједници која је одржана 22.03.2006. године донијела je

 

ОДЛУКУ

 о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

 

I

Овом одлуком Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске (у даљем тексту: РЕЕРС) утврђује цијене кориштења електроенергетске мреже за кориснике дистрибутивних система,  изражене кроз тарифне ставове.

 

II

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система  су сљедећи:

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система

ОПИС

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

35 kV

 

ВТ

6,14

0,0033

0,0209

МТ

-

0,0016

-

10 kV

 

ВТ

7,52

0,0047

0,0248

МТ

-

0,0024

-

0,4 kV - остала потрошња

са мјерењем снаге

ВТ

13,19

0,0135

0,0355

МТ

-

0,0068

-

једнотарифни

СТ

3,76

2,50

0,0493

0,0329

-

-

двотарифни

ВТ

3,76

2,50

0,0616

0,0411

0,0426

0,0284

МТ

-

-

0,0308

0,0205

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,0783

-

0,4 - домаћинства

једнотарифни

СТ

2,08

1,39

0,0493

0,0329

-

-

двотарифни

ВТ

2,08

1,39

0,0616

0,0411

-

-

МТ

-

-

0,0308

0,0205

-

-

 

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

 

III

 

Утврђује се обрачунска снага за први тарифни период за сљедеће групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се снага не мјери:

Остала потрошња са једнотарифним бројилом: 5 kW

Остала потрошња са двотарифним бројилом: 5 kW

Домаћинства са једнотарифним бројилом: 3,3 kW

Домаћинства са двотарифним бројилом: 5,2 kW.

 

IV

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењује се у периоду  1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа  за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

V

Прекомјерно преузета реактивна енергија, обрачунава се у периоду примјене већих дневних тарифних ставова.

 

VI

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге кориштења електроенергетске мреже квалификованим купцима чији су објекти прикључени на  дистрибутивну мрежу ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже и пренесених трошкова кориштења преносне мреже и пренесених трошкова  обезбјеђења помоћних услуга предузећима - корисницима дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије .

VII

Електроенергетска предузећа, корисници дозволе за  обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије дужна су објавити тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и релевантне одредбе ове Одлуке и учинити их доступним свим корисницима.

 

VIII

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења и  објављује се  у "Службеном гласнику Републике Српске", а примјењује се од 01.04.2006. године.

 

 

Образложење

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система утврђени су на основу трошкова дистрибуције електричне енергије, према Рјешењу РЕЕРС-а о утврђивању цијене за дистрибуцију и снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској број 01-1437-4/06 од 22.03.2006. године и припадајућег алоцираног дијела трошкова који се преносе на дистрибутивна предузећа по основу преузимања електричне енергије из преносне мреже, на основу одлука Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ (у даљем тексту: ДЕРК) и трошкова помоћних услуга прорачунатих у складу са тарифном методологијом ДЕРК-а.

Трошкови дистрибутивне мреже, укључујући трошкове губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи, алоцирани на тарифне елементе и  категорије потрошње, утврђени  су  у сљедећим износима:

 

Категорија потрошње

Трошкови дистрибут. капацитета

Трошкови губитака енергије

Цијене  дистрибуције

 

 

 

 

 

 

KM

КМ

KM/kW

KM/kWh

 

 

 

 

 

Корисници на 35 kV

601.793

71.651

2,2235

0,000567

Корисници на 10 kV

4.512.012

631.656

4,4656

0,001946

Корисници на 0,4 kV са мјерењем снаге

7.120.779

1.546.211

11,1697

0,008894

Јавна расвјета

1.811.022

311.956

 

0,060528

 

 

 

 

 

Корисници на 0,4 kV без мјерења снаге ("Остала потрошња")

12.548.032

2.856.827

2,3745

0,031790

Домаћинства

65.632.958

14.942.744

1,3182

0,031790

 

 

 

 

 

Укупно

92.226.596

20.361.045

 

 

Трошкови  преносне мреже, трошкови рада Независног оператора система, трошкови помоћних услуга и трошкови преносних губитака, односно припадајуће цијене преузете од ДЕРК-а, алоцирани на категорије потрошње по напонским нивоима, заједно са цијенама коришћења дистрибутивне мреже из става 2. овог образложења, чине цијене кориштења електроенергетске мреже (мрежарину) за купце електричне енергије у Републици Српској.

Учешће цијене кориштења преносне мреже у тарифи за  кориснике дистрибутивних система одређено  је на бази јединичне цијене  од 0,0098 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-248-37/05 од 21.03.2006. године.

Учешће цијене услуга Независног оператора система у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази јединичне цијене од 0,000343 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-232-33/05 од 28.12.2005. године.

Учешће цијене прекомјерно преузете реактивне електричне енергије у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази прорачуна ДЕРК-а по цијени од 0,00852 KM/kVArh укупно прекомјерно преузете реактивне електричне енергије из преносне мреже.

Учешће трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну регулацију у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази прорачуна ДЕРК-а у износу од 1.383.516 КМ,  односно  0,000415 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из преносне мреже.

Учешће цијена преносних губитака у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређено  је на бази јединичних цијена призводње електричне енергије на прагу електране у Републици Српској, у износу 0,001975 КМ/kWh електричне енергије преузете из преносне мреже. У овом прорачуну кориштене су просјечне пондерисане цијене електричне енергије на прагу електрана за неквалификоване купце електричне енергије.

Укупни трошкови и цијене електроенергетске мреже алоцирани на категорије потрошње корисника дистрибутивних система по тарифним елементима су сљедећи:

 

Категорија потрошње

Трошкови мреже

Укупна цијена мреже

 

 

 

 

 

 

КМ

KM/kW

KM/kWh

KM/kVArh

 

 

 

 

 

Корисници на 35 kV

2.310.762

6,1378

0,0026

0,0209

Корисници на 10 kV

10.406.163

7,5198

0,0040

0,0248

Корисници на 0,4 kV са мјерењем снаге

12.455.204

13,1890

0,0113

0,0355

Јавна расвјета

2.745.111

0,0000

0,0783

0,0000

 

 

 

 

 

Корисници на 0,4 kV без мјерења снаге ("остала потрошња")

20.293.051

3,1295

0,0414

0,0355

Домаћинства

105.439.068

1,7374

0,0414

0,0000

 

 

 

 

 

Укупно трошкови за кориснике на дистрибутивној мрежи

153.649.488

 

 

 

 

 

Тачка VIII ове одлуке, у дијелу који се односи на ступање на снагу, темељи се на одредби члана 33. став 4. Закона о електричној енергији, а у дијелу који се односи на објављивање на одредби члана 34. истог Закона.

 

 

Број: 01-1437-3/06 

22.03.2006. године

Требиње

 

 

Предсједник  РЕЕРС-а

Миленко Чокорило дипл.инж.ел.