Skip to Content

Da li su ljudi iz kategorije socijalno ugroženog stanovništva oslobođeni jednokratnog novčanog iznosa za priljučenje sopstvenog stambenog objekta u zabačenim ruralnim krajevima, kao i dostavljanja odobrenja za građenje?

Verzija prilagođena za štampanje

Zakon o električnoj energiji nije propisao ovlaštenje Regulatoru da propisuje subvencije za određene kategorije krajnjih kupaca prilikom priključenja njihovih objekata na distributivnu mrežu. RERS je donijela Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca na distributivnu mrežu, naknade iz ovog rješenja se primjenjuju od 01.10.2009. godine, pri čemu se pomenute odredbe odnose na sve krajnje kupce. Izdavanje odobrenja za građenje je regulisano drugim propisima, za čije donošenje i tumačenje nije nadležan Regulator.