Skip to Content

Preduzeće (pravni subjekt) je vlasnik stambeno-poslovnog objekta. Mjerni uređaji (brojila) su registrovani na to preduzeće (pravno lice). Stanovi se koriste za privremeni smještaj radnika tog preduzeća, poslovnih partnera i sl. Da li se tako utrošena električna energija obračunava po tarifnim stavovima za kategoriju domaćinstvo ili po tarifnim stavovima za kategoriju ostala potrošnja na 0,4 kV?

Verzija prilagođena za štampanje

U situaciji koju ste opisali u okviru ovog pitanja ukazujemo Vam na odredbu tačke XIV stav 2. Tarifnog sistema za prodaju električne energije u Republici Srpskoj kojom je propisano da se po tarifnim stavovima utvrđenim za kategoriju potrošnje „domaćinstva“ obračunava električna energija isporučena za  potrošnju i u dječijim jaslicama i vrtićima, domovima za djecu lišenu roditeljskog staranja, domovima i internatima za đake i studente, domovima za djecu ometenu u psihofizičkom razvoju, domovima za vaspitno zapuštenu djecu i omladinu, domovima za stare osobe i distrofičare, domovima za stalni smještaj penzionera, domovima za smještaj invalida, gluvih i slijepih lica, kancelarijama humanitarnih organizacija i crvenog krsta, udruženjima hendikepiranih lica i vjerskim objektima. Dakle, treba imati u vidu činjenicu da su mjerni uređaji, kako ste istakli, registrovani na pravno lice pa se i utrošena električna energija u stambeno-poslovnom objektu obračunava po tarifnim stavovima za kategoriju ostala potrošnja na 0,4 kV naponu,  u koju je razvrstan i  krajnji kupac vlasnik objekta.