Skip to Content

Rješenje o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju el. energije - MHE "Drenova"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-229-6/19/R-115-147                                                                             
Datum: 20. jun 2019. godine
 
Na osnovu člana 27. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 13/02, 87/07 i 50/10), člana 33. stav (1) tačka g) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 59/10) i člana 32. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19) odlučujući po zahtjevu privrednog društva „Ćorić Denart“ d.o.o. Prnjavor, Babanovci bb, Prnjavor, za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije korišćenjem energije vodotoka rijeke Vijake, kao obnovljivog izvora energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj  20. juna 2019. godine, u Trebinju, donijela
 
 
R  J  E  Š  E  NJ E
 
o odobrenju preliminarnog prava na podsticaj za proizvodnju električne energije u Maloj hidroelektrani „Drenova“
 
 
1. Podnosiocu zahtjeva, privrednom društvu „Ćorić Denart“ d.o.o. Prnjavor, odobrava se preliminarno pravo na podsticaj, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, za električnu energiju koju će proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Drenova“, nominalne aktivne snage na turbini 105 kW i planirane neto godišnje proizvodnje od 829.400 kWh,  koja se gradi na rijeci Vijaki u opštini Prnjavor, na zemljištu označenom kao k.č. 1641/2 k.o. Drenova (novi premjer), što po starom premjeru dogovara k.č. 509/5 i k.č. 502/4 k.o. Drenova (izvan obuhvata gradskog građevinskog zemljišta).
2. Podnosilac zahtjeva ostvaruje preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovoga rješenja za neto proizvedenu električnu energiju u ukupnom planiranom godišnjem iznosu od 829.400 kWh za koju ima mogućnost da ostvari pravo na podsticaj u 2020. godini. 
3. Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 20. jula 2020. godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.
4. Podnosilac zahtjeva dužan je da u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje  predugovora o podsticanju kojim rezerviše količine u sistemu podsticaja, radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni. 
5. Pravo na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni može se ostvariti najkasnije do 20. januara 2021. godine, a nakon izgradnje proizvodnog postrojenja, pribavljanja rješenja o pravu na podsticaj, uz ispunjenje propisanih uslova i nakon zaključenja ugovora o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja po cijeni koja je na snazi u vrijeme zaključenja ugovora. 
6. Rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj prestaje da važi i podnosilac zahtjeva gubi rezervaciju količina u sistemu podsticaja radi ostvarenja prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ukoliko u periodu određenom tačkom 3. ovoga rješenja ne započne sa radom proizvodnog postrojenja ili ukoliko u roku propisanom u tački 4. ovoga rješenja ne podnese zahtjev Operatoru sistema podsticaja za zaključenje predugovora. 
7. Ovo rješenje je konačno, stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
 
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
 
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je 17. maja 2019. godine primila zahtjev, broj 17-5-1/19 od 17. maja 2019. godine od privrednog društva „Ćorić Denart“ d.o.o. Prnjavor (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj proizvodnje električne energije, u vidu prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni, korišćenjem energije vodotoka rijeke Vijake, kao obnovljivog izvora energije, u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Drenova“, koja se gradi na teritoriji opštine Prnjavor, kako je navedeno u rješenju o građevinskoj dozvoli, broj 04-360-82/15 od 18. maja 2015. godine, koje je izdalo Odjeljenje za prostorno uređenje opštine Prnjavor. U ovom obrascu zahtjeva je navedeno da je nominalna aktivna snaga proizvodnog postrojenja na turbini 105 kW, planirana neto godišnja proizvodnja 929.400 kWh, te da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 1. septembar 2020. godine. 
Regulatorna komisija je, u skladu sa članom 21. stav 6. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju), 22. maja 2019. godine, obavijestila javnost o prijemu kompletnog zahtjeva i, u skladu sa članom 39. Pravilnika o podsticanju, uputila zahtjev za izdavanje potvrde za energiju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matičnom preduzeću, a.d. Trebinje, kao vršiocu dužnosti Operatora sistema podsticaja, kojom treba da se potvrdi ispunjenost uslova iz člana 21. Zakona o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji (u daljem tekstu: Zakon) u pogledu količinskih ograničenja energije planirane za podsticanje koja se utvrđuju Akcionim planom Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije - u daljem tekstu: Akcioni plan (Odluka o usvajanju Akcionog plana Republike Srpske objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 111/15, 5/16 i 97/18).
Za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Drenova“ Regulatorna komisija je, u prethodnom periodu izdala rješenja o preliminarnom pravu kako slijedi:
• Rješenje, broj 01-204-13/16/R-16-171 od 26. maja 2016. godine sa periodom trajanja do 24. jula 2017. godine, odnosno 14 mjeseci,
• Rješenje, broj 01-428-7/17/R-60-244 od 25. oktobra 2017. godine sa periodom trajanja do 24. jula 2018. godine, odnosno 9 mjeseci i
• Rješenje, broj 01-394-10/18/R-96-256 od 28. novembra 2018. godine sa periodom trajanja do 28. decembra 2019. godine, odnosno 13 mjeseci. 
Na ovaj način je podnosiocu zahtjeva je, u skladu sa odredbama člana 27. stav (4) Zakona, propisan najduži period trajanja preliminarnog prava na podsticaj od tri godine. 
Podnosilac zahtjeva je 17. maja 2019. godine podnio novi zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Drenova“, jer nije, u skladu sa tačkom 4. rješenja, broj 01-394-10/18/R-96-256, zaključio predugovor sa Operatorom sistema podsticaja, te je ovo rješenje prestalo da važi.    
Operator sistema podsticaja je izdao Potvrdu za energiju za Malu hidroelektranu „Drenova“, broj 1.1/04/1-40-287/19 od 10. juna 2019. godine na osnovu koje podnosilac zahtjeva ima mogućnost da ostvari preliminarno pravo na podsticaj u 2020. godini za planiranu neto godišnju proizvodnju električne energije od 829.400 kWh u Maloj hidroelektrani „Drenova“. 
Treba imati u vidu da je Regulatorna komisija ranije izdala rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj, broj 01-394-10/18/R-96-256 u kome su prihvaćeni podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji da je nominalna aktivna snaga na turbini od 105 kW izvedena za kotu zahvata koja odgovara koti usisne rešetke dok je radni nivo jezera od kote zahvata do maksimalno 4 metra iznad ove kote s jedne strane. Sa druge strane hidroagregat pri  nominalnim parametrima i mreža na koju je priključena elektrana ne mogu, u tehničkom smislu, biti raspoloživi sve sate u godini. Može se izračunati da bi proizvodnja električne energije pri nominalnim parametrima, za sve sate u godini mogla da iznosi 919.800 kWh. Rad agregata iznad nominalnih parametara nije dovoljno siguran podatak, kao ni neprekidan rad agregata bez zaustavljanja tokom cijele godine. Zbog toga se prilikom planiranja godišnje proizvodnje koristi metoda koja sa potrebnim stepenom sigurnosti utvrđuje moguću godišnju proizvodnju, tako da je u ovom slučaju usvojen podatak za planiranu neto proizvodnju električne energije u iznosu od 829.400 kWh. Pošto je preliminarno pravo na podsticaj, utvrđeno prethodnim rješenjima isteklo, podnosilac je dostavio novi obrazac zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj i odgovarajuće izjave, a ostala dokumentacija preuzeta je iz prethodnih postupaka i usvojen je podatak za ukupnu planiranu godišnju proizvodnju električne energije u iznosu od 829.400 kWh.
S obzirom na dostavljenu potvrdu od strane Operatora sistema podsticaja i činjenicu da postoje raspoložive količine za podsticanje, Regulatorna komisija je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20. juna 2019. godine, razmotrila zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj za električnu energiju koja će se proizvoditi u Maloj hidroelektrani „Drenova“.
U skladu sa članom 27. Zakona i članom 32. Pravilnika o podsticanju podnosiocu zahtjeva je odobreno preliminarno pravo na podsticaj za neto proizvedenu električnu energiju u planiranom godišnjem iznosu od 829.400 kWh, odnosno odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 33. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da se period trajanja preliminarnog prava na podsticaj utvrđuje na osnovu planiranog početka rada proizvodnog postrojenja, vrste izvora i tehnologije rada proizvodnog postrojenja. Podnosilac zahtjeva je u svom zahtjevu naveo da je planirani datum priključenja i puštanja u pogon objekta 1. septembar 2020. godine. Međutim, imajući u vidu da je za ovo proizvodno postrojenje do sada odobreno i iskorišćeno preliminarno pravo na podsticaj u ukupnom trajanju od 23 mjeseca, a da je odredbom člana 27. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, propisano da Regulatorna komisija donosi rješenje o priliminarnom pravu na podsticaj na period koji ne može biti duži od tri godine od dana donošenja rješenja, dakle maksimalni period preliminarnog prava na podsticaj je tri godine, preliminarno pravo se odobrava do 20. jula 2020. godine, odnosno na period od 13 mjeseci koliko je to i moguće, s obzirom na navedenu zakonsku odredbu, pri čemu podnosilac zahtjeva nema pravo na dalje produženje, odnosno sticanje preliminarnog prava na podsticaj. S obzirom na navedeno odlučeno je kao u tački 3. dispozitiva ovog rješenja.
Članom 27. stav (5) i (6) Zakona, te članom 30. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da proizvođač električne energije zaključuje predugovor o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticaja i na taj način rezerviše količine u sistemu podsticaja, te da je proizvođač električne energije/investitor, koji dobije rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj dužan da u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj podnese Operatoru sistema podsticaja zahtjev za zaključivanje predugovora o podsticaju. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 4. dispozitiva ovog rješenja. 
Tačka 5. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na članu 30. stav (6) Pravilnika o podsticanju. Pri tome se propisani uslovi za sticanje prava na obavezan otkup po garantovanoj otkupnoj cijeni ili premiji odnose na pribavljanje sertifikata za proizvodno postrojenje, koji izdaje Regulatorna komisija, kao i na ostale uslove za ostvarenje prava na podsticaj propisane članovima 4. i 6. Pravilnika o podsticanju u pogledu obaveze ugradnje opreme koja nije prethodno korišćena i na posjedovanje odgovarajuće registracije pravnog ili fizičkog lica koje proizvodi električnu energiju. Podnosiocu zahtjeva se ostavlja mogućnost da u roku od šest mjeseci nakon isteka perioda preliminarnog prava na podsticaj iz tačke 3. ovog rješenja, odnosno do 20. januara 2021. godine, pribavi rješenje o podsticaju i zaključi ugovor o obaveznom otkupu sa Operatorom sistema podsticaja. U protivnom, nakon isteka ovog roka, gubi pravo na količine rezervisane na osnovu ovoga rješenja. Prema članu 26. stav (5) Zakona prilikom zaključivanja ugovora o obaveznom otkupu primjenjuje se cijena iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koja je na snazi u vrijeme zaključivanja ugovora i ostaje nepromijenjena u periodu važenja ugovora, osim u slučaju većih promjena kursa konvertibilne marke u odnosu na kurs evra u Bosni i Hercegovini.
Članom 34. stav (3) Pravilnika o podsticanju propisano je da ukoliko podnosilac zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne počne sa radom u roku propisanim rješenjem o preliminarnom pravu na podsticaj, odnosno u periodu trajanja preliminarnog prava na podsticaj, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu na podsticaj i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticaja. Takođe, članom 34. stav (2) Pravilnika o podsticanju propisano je da podnosicu zahtjeva koji stekne preliminarno pravo na podsticaj, a ne podnese zahtjev za zaključenje predugovora o pravu na podsticaj sa Operatorom sistema podsticanja, prestaje da važi rješenje o preliminarnom pravu i gubi rezervaciju količina električne energije u sistemu podsticanja. Na osnovu navedenih odredbi, odlučeno je kao u tački 6. dispozitiva ovoga rješenja.
Tačka 7. dispozitiva ovog rješenja zasniva se na odredbi člana 25. stav (1) Zakona o energetici, s obzirom na konačnost, odredbi člana 20. stav (3) istog zakona, te na odredbi člana 20. stav (2) alineja 5. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 6/10), s obzirom na objavljivanje. 
Pouka o pravnom lijeku se zasniva na odredbi člana 25. stav (2) Zakona o energetici i člana 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 109/05 i 63/11).
Pouka o pravnom lijeku:   Ovo rješenje je konačno. Protiv ovog rješenja može se   pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
                                                                                                           
                                                                                                         Predsjednik
 
 
                                                                                                  Vladislav Vladičić