Skip to Content

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje - Fotonaponska elektrana "Bulozi"

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: 01-79-3/19/R-115-142                                                                         
Datum: 20.06.2019. godine             
 
Na osnovu odredbi člana 56. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), člana 33. stav 1. tačka d. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 16. stav 2. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17), odlučujući o Zahtjevu za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije Fotonaponsku elektranu "Bulozi", podnosioca Peđe Spaića, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, u Trebinju, donijela sljedeći
 
Z A К LJ U Č A К
 
ODBACUJE SE Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije Fotonaponska elektrana "Bulozi" podnosioca Peđe Spaića iz Pala, kao nepotpun.
 
 
O b r a z l o ž e nj e
 
Peđa Spaić iz Pala (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva), podnio je Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije Fotonaponska elektrana "Bulozi" instalisane snage fotonaponskih modula 15 kWp (DC), odnosno invertora 15 kW (AS) (u daljem tekstu: zahtjev), koji je u Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) primljen, dana 11.02.2019. godine, i zaveden pod brojem 01-79-1/19. Podnosilac zahtjeva je u obrazac zahtjeva upisao namjenu proizvodnog postrojenja Fotonaponske elektrane "Bulozi" - primopredaja po principu "neto mjerenja". 
Nakon pregleda podnesenog zahtjeva i priložene dokumentacije, u smislu člana 15. stav 1. Pravilnika o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje koje proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora energije ili u efikasnoj kogeneraciji ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/13, 60/16 i 112/17) - u daljem tekstu: Pravilnik, utvrđeno je da je zahtjev nepotpun, kako bi se po istom moglo dalje postupati, o čemu je Regulatorna komisija, dana 08.03.2019. godine, obavijestila podnosioca zahtjeva. Od podnosioca zahtjeva je zatraženo dostavljanje određenih pojašnjenja i nedostajuće dokumentacije, koja se, između ostalog, odnosi na: popunjavanje podataka u obrascu zahtjeva u skladu sa propisima kojima je regulisana ova oblast, nepreciznosti u izjavi o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka, dostavljanje Ugovora o snabdijevanju električnom energijom za objekat krajnjeg kupca Peđe Spaića koji sadrži potrebne odredbe o pristupu mreži i dostavljanje Ugovora o pristupu mreži u slučaju da Ugovor o snabdijevanju električnom energijom za objekat krajnjeg kupca Peđe Spaića ne sadrži potrebne odredbe o pristupu mreži kao dokaze da je podnosilac zahtjeva Peđa Spaić krajnji kupac, odnosno korisnik distributivne mreže, Izvještaj stručne komisije o izvršenom tehničkom pregledu i evenualni projekat izvedenog stanja Fotonaponske elektrane "Bulozi", dostavljanje vodopravnog akta od nadležnog organa za proizvodno postrojenje pribavljanog u skladu sa propisima o zaštiti i korišćenju voda, dostavljanje dokaza od nadležnog organa o ispunjavanju uslova zaštite životne sredine prema Zakonu o zaštiti životne sredine i drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, dostavljanje rješenja o elektroenergetskoj saglasnosti za Fotonaponsku elektranu "Bulozi" i za objekat krajnjeg kupca Peđe Spaića, dostavljanje preispitanog i usaglašenog Ugovora o priključenju elektrane na distributivnu mrežu, Deklaracije o priključku elektrane i Ugovora o pristupu elektrane na distributivnu mrežu, dostavljanje Deklaracije o priključku za objekat krajnjeg kupca Peđu Spaića, dostavljanje tehnološke šeme i jednopolne šeme za Fotonaponsku elektranu "Bulozi" nakon usaglašavanja, dostavljanje preispitane i eventualno usaglašene Deklaracije o mjernim mjestima elektrane, dostavljanje Potvrde o upisu u registar projekata i Registarski list, dostavljanje zapisnika i rješenja nadležnih inspekcija i pregled aktivnosti koje su provedene po rješenjima istih u zadnjoj godini ili u privremenom radu proizvodnog postrojenja. Za otklanjanje navedenih nedostataka i dopunu zahtjeva ostavljen je rok od 30 dana, a podnosilac zahtjeva je upozoren i na posljedice propuštanja ovog roka, odnosno da će zahtjev za izdavanje sertifikata u slučaju da ne bude dopunjen u ostavljenom roku, biti odbačen kao nepotpun. 
Podnosilac zahtjeva nije postupio po navedenom obavještenju, niti je Regulatornoj komisiji dostavljao bilo kakve dokaze, odnosno nije otklonio nedostatke na koje je bio upozoren u obavještenju u ostavljenom roku od 30 dana. 
Imajući u vidu ove činjenice, Regulatorna komisija je, na 115. redovnoj sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, ocijenila da su se ispunili uslovi za odbacivanje zahtjeva, u smislu odredbe člana 56. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku i odredbe člana 16. stav 2. Pravilnika, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka.
Podnosiocu zahtjeva i dalje ostaje mogućnost da ponovo podnese zahtjev za izdavanje sertifikata, nakon pribavljanja nedostajućeg dokaza.  
Pouka o pravnom lijeku zasniva se na odredbi člana 25. Zakona o energetici ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 49/09), te članu 5. i 15. Zakona o upravnim sporovima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 109/05 i 63/11).
 
Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka može se pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Trebinju u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. 
 
 
Predsjednik
                                                                                                                                                                                             
Vladislav Vladičić