Skip to Content

Odlukao tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce električne energije u Repubilci Srpskoj

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje

Broj: R-19-666-175/07

Datum: 21.12.2007. godine

  

Na osnovu člana 23. alineja 4. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 66/02, 29/03, 86/03, 111/04 i 60/07), člana 10. stav 1. tačka 4. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/04 i 67/07) člana 37. stav 1. tačka 3. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske" broj 96/04), člana 68. stav 3. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/05) i člana 72. stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 71/05), u drugom tarifnom postupku za odobrenje tarifnih stavova za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 19. redovnoj sjednici održanoj 21.12.2007. godine donijela je

 

 

O D L U K U

o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce

električne energije u Republici Srpskoj

 

 

I

Ovom odlukom Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS) utvrđuje cijene električne energije,  izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije od nekvalifikovanih kupaca.

Tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce po kategorijama potrošnje i grupama kupaca određeni su u zavisnosti od troškova proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije koje te kategorije i grupe kupaca prouzrokuju svojim načinom i vremenom potrošnje električne energije, uvažavajući načelo postepenosti promjena.

 

II

Tarifni stavovi za isporučenu električnu energiju za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj su sljedeći:

 

OPIS

Tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce električne energije

Obračunska snaga

Aktivna električna energija

Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija

Kategorije potrošnje i grupe kupaca

Jed. mjere

KM/kW/mjesec

KM/kWh

KM/kVArh

Sezona

VS
(zima)

NS
(ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

Naziv  kategorije

Naziv grupe

Doba
dana

110 kV

 

VT

1,4544

0,0806

0,0190

MT

-

0,0403

-

35 kV

 

VT

3,9070

0,0773

0,0209

MT

-

0,0387

-

10 kV

 

VT

6,1400

0,0812

0,0248

MT

-

0,0406

-

0,4 kV - ostala potrošnja

1 TG

VT

13,1900

0,0837

0,0355

MT

-

0,0418

-

2 TG

ST

4,1000

3,1600

0,1767

0,1360

-

-

3 TG

VT

4,1000

3,1600

0,2129

0,1638

0,0426

0,0284

MT

-

-

0,1065

0,0819

-

-

6 TG

ST

4,1000

3,1600

0,1130

0,0869

-

-

7 TG

VT

4,1000

3,1600

0,1362

0,1047

0,0426

0,0284

MT

-

-

0,0681

0,0524

-

-

0,4 kV - javna rasvjeta

 

ST

-

0,1374

-

0,4 - domaćinstva

1 TG

ST

1,5800

1,2200

0,1126

0,0866

-

-

2 TG

VT

1,5800

1,2200

0,1357

0,1044

-

-

MT

-

-

0,0679

0,0522

-

-

Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.

 

III

Obračunska snaga za tarifne grupe kupaca iz kategorije potrošnje na 0,4 kV naponu kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem iznosi:

Ostala potrošnja 2. i 3. tarifna grupa: 5 kW

Ostala potrošnja 6. i 7. tarifna grupa: 7 kW

Domaćinstva 1. tarifna grupa:       3,3 kW

Domaćinstva 2. tarifna grupa:       5,2 kW.

Korisnici dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom mogu za grupe kupaca iz stava 1. ove tačke odrediti ukupnu mjesečnu naknadu za obračunsku snagu i mjerno mjesto kupca koja je jednaka iznosu koji se dobije množenjem obračunske snage  iz stava 1. ove tačke i pripadajućeg tarifnog stava iz tačke II ove odluke i iskazati u fiksnom mjesečnom iznosu po mjernom mjestu kupca kako slijedi:

 

Grupe kupaca

u KM mjesečno

 

Viša sezona

Niža sezona

Ostala potrošnja 2. i 3. tarifna grupa:

20,50

15,80

Ostala potrošnja 6. i 7. tarifna grupa:

28,70

22,12

Domaćinstva 1. tarifna grupa:

5,21

4,03

Domaćinstva 2. tarifna grupa:

8,22

6,34

 

IV

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuje se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 do 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 do 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 časa za zimsko, odnosno 23,00 časa za ljetno računanje vremena do ponedeljka u 06,00 časova za zimsko, odnosno  07,00 časova za ljetno računanje vremena.

 

V

Krajnjim kupcima iz druge i šeste tarifne grupe u kategoriji "ostala potrošnja na niskom naponu" kojima se povremenim mjerenjem utvrdi da preuzimaju prekomjernu reaktivnu električnu energiju, obračun prekomjerno preuzete reaktivne energije vrši se primjenom tarifnih stavova za prekomjernu preuzetu reaktivnu energiju treće, odnosno sedme tarifne grupe iz te kategorije potrošnje.

 

VI

Korisnici dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom dužni su na odgovarajući način objaviti tarifne stavove, relevantne odredbe ove odluke i tarifni sistem i učiniti ih dostupnim svim nekvalifikovanim kupcima.

 

VII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom Glasniku Republike Srpske", a primjenjuje za obračun električne energije  počev od 01.01.2008. godine.

 

VIII

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o tarifnim stavovima za nekvalifikovane kupce električne energije u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 27/06).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tarifni stavovi za nekvalifikovane kupce su utvrđeni alokacijom troškova proizvodnje električne energije, troškova korišćenja prenosne mreže (troškovi Elektroprenosa BiH, Nezavisnog operatora sistema u BiH i troškovi obezbjeđenja pomoćnih usluga), troškova korišćenja distributivne mreže i troškova snabdijevanja električnom energijom, na kategorije potrošnje i grupe kupaca i na tarifne elemente, uključujući sezonsko i dnevno vremensko diferenciranje.

Učešće troškova nabavke električne energije u tarifi za nekvalifikovane kupce utvrđuje se na bazi prosječne ponderisane cijene električne energije za nekvalifikovane kupce u iznosu od 0.0518 KM/kWh na pragu svih elektrana u Republici Srpskoj koje učestvuju u snabdijevanju tarifnih kupaca u sistemu obaveze javne usluge. Učešće proizvodnje električne energije za snabdijevanje tarifnih kupaca u sistemu obaveze javne usluge određeno je na osnovu potrošnje svih tarifnih kupaca u Republici Srpskoj i ukupne proizvodnje u Republici Srpskoj svih korisnika dozvole za proizvodnju električne energije kojima je određena ta obaveza.

Učešće troškova korištenja distributivne mreže u tarifi za nekvalifikovane kupce u iznosu 126.091.461 KM, kojeg čine troškovi distributivnog kapaciteta u iznosu 103.024.726 KM i troškovi gubitaka električne energije u distributivnoj mreži u iznosu 23.066.735 KM, zasnovano je na Rješenju o utvrđivanju cijene distribucije električne energije broj 01-471-9/07 od 21.12.2007. godine.

Učešće troškova korištenja prenosne mreže u tarifi za nekvalifikovane kupce određuje se na bazi jediničnih cijena utvrđenih Odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju od 19.12.2007. godine kako slijedi:

- troškovi Elektroprenosa BiH od 1,454 KM/kW za postignute vršne snage na mjestima preuzimanja i 0,00566 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa,

- troškovi Nezavisnog operatora sistema od 0,000399 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa,

- troškovi obezbjeđenja rezerve snage za sekundarnu i tercijarnu regulaciju od 0,002188 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz prenosne mreže.

Troškovi prenosnih gubitaka od 0,001881 KM/kWh električne energije preuzete iz prenosne mreže određeni su na osnovu odobrenih gubitaka električne energije u prenosnoj mreži i projektovane cijene električne energije za ostale (netarifne) kupce na pragu elektrana u Republici Srpskoj.

Učešće troškova usluge snabdijevanja u tarifi za nekvalifikovane kupce u iznosu od 13.689.226 KM zasnovano je na Rješenju o utvrđivanju cijene snabdijevanja nekvalifikovanih kupaca električnom energijom u Republici Srpskoj broj 01-471-10/07 od 21.12.2007. godine.

Prilikom utvrđivanja tarifnih stavova za krajnje kupce iz kategorije domaćinstva i kategorije "ostala potrošnja na niskom naponu" kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem primijenjeno je načelo postepenosti promjena u cilju izbjegavanja drastičnih promjena tarifa u jednom tarifnom postupku, na taj način što je iznos procijenjenog unakrsnog subvencionisanja između kategorija potrošnje na niskom naponu smanjen za polovinu. Na taj način će se usklađivanje prihoda po osnovu tarifnih stavova za grupe krajnjih kupaca i troškova električne energije koje pojedine grupe kupaca prouzrokuju potrošnjom električne energije provesti u prelaznom periodu kako je propisano odredbom člana 6. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku.

Dizajn tarifa utvrđen ovom odlukom temelji se na odredbi članova 7. stav 2, 73. i 74. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku.

Tačka VII ove odluke temelji se na odredbi člana 33. stav 4. Zakona o električnoj energiji i člana 21. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Predsjednik

Milenko Čokorilo