Skip to Content

Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj

Postavljeno u
Verzija prilagođena za štampanje Broj: R-19-666-174/07 

Datum: 21.12.2007. godine

 

Na osnovu člana 23. alineja 4. Zakona o električnoj energiji (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 66/02, 29/03, 86/03, 111/04 i 60/07), člana 10. stav 1. tačka 4. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/04 i 67/07), člana 37. stav 1. tačka 3. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske" broj 96/04), člana 54. Pravilnika o tarifnoj metodologiji i tarifnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 61/05) i člana 72.stav 1. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 71/05), u drugom tarifnom postupku, pokrenutom na zahtjev korisnika dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u Republici Srpskoj radi odobrenja  tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na 19. redovnoj sjednici održanoj 21.12.2007. godine donijela je

 

O D L U K U

 

o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih

sistema u Republici Srpskoj

  

I

Ovom odlukom Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: RERS) utvrđuje tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema kako slijedi:

 

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema

OPIS

Obračunska snaga

Aktivna električna energija

Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija

Kategorije potrošnje i grupe kupaca

Jed. mjere

KM/kW/mjesec

KM/kWh

KM/kVArh

Sezona

VS
(zima)

NS
(ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

VS (zima)

NS (ljeto)

Naziv  kategorije

Naziv grupe

Doba
dana

35 kV

 

VT

3,9050

0,0130

0,0209

MT

-

0,0065

-

10 kV

 

VT

6,1300

0,0156

0,0248

MT

-

0,0078

-

0,4 kV - ostala potrošnja

sa mjerenjem snage

VT

13,1400

0,0191

0,0355

MT

-

0,0096

-

jednotarifni

ST

3,7500

2,8800

0,0526

0,0404

-

-

dvotarifni

VT

3,7500

2,8800

0,0633

0,0487

0,0426

0,0284

MT

-

-

0,0317

0,0244

-

-

0,4 kV - javna rasvjeta

 

ST

-

0,0842                             

-

0,4 - domaćinstva

jednotarifni

ST

2,1100

1,6200

0,0526

0,0404

-

-

dvotarifni

VT

2,1100

1,6200

0,0633

0,0487

-

-

MT

-

-

0,0317

0,0244

-

-

 

Tarifni stavovi navedeni u gornjoj tabeli ne sadrže porez na dodatu vrijednost.

 

II

Za tarifne grupe kupaca iz kategorije potrošnje na 0,4 kV naponu kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem, obračunska snaga iznosi:

Ostala potrošnja sa jednotarifnim brojilom: 5 kW

Ostala potrošnja sa dvotarifnim brojilom: 5 kW

Domaćinstva sa jednotarifnim brojilom: 3,3 kW

Domaćinstva sa dvotarifnim brojilom: 5,2 kW.

 

 

III

 

Tarifni stavovi u višoj sezoni (VS) primjenjuju se u periodu od 1. oktobra do 31. marta.

Tarifni stavovi u nižoj sezoni (NS) primjenjuju se u periodu od 1. aprila do 30. septembra.

Veći dnevni tarifni stavovi (VT) primjenjuju se u vremenu od 06,00 do 22,00 časa za zimsko računanje vremena, odnosno od 07,00 do 23,00 časa za ljetno računanje vremena.

Manji dnevni tarifni stavovi (MT) primjenjuju se u vremenu od 22,00 do 06,00 časova za zimsko računanje vremena, odnosno od 23,00 do 07,00 časova za ljetno računanje vremena i u dane vikenda neprekidno od petka u 22,00 časa za zimsko, odnosno 23,00 časa za ljetno računanje vremena do ponedeljka u 06,00 časova za zimsko, odnosno  07,00 časova za ljetno računanje vremena.

 

IV

 

Prekomjerno preuzeta reaktivna energija obračunava se u periodu primjene većih dnevnih tarifnih stavova.

Krajnjim kupcima iz druge i šeste tarifne grupe u kategoriji "ostala potrošnja na niskom naponu" kojima se povremenim mjerenjem utvrdi da preuzimaju prekomjernu reaktivnu električnu energiju, za obračun prekomjerno preuzete reaktivne energije primjenjuju se tarifni stavovi za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju treće, odnosno sedme tarifne grupe iz te kategorije potrošnje.

 

V

 

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema primjenjuju se za obračun i fakturisanje usluge korišćenja elektroenergetske mreže kvalifikovanim kupcima čiji su objekti priključeni na  distributivnu mrežu radi nadoknade troškova korišćenja distributivne mreže, prenesenih troškova korišćenja prenosne mreže (Elektroprenos BiH, Nezavisni operator sistema u BiH i obezbjeđenje pomoćnih usluga) na korisnike dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije.

 

 

VI

Korisnici dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije dužni su objaviti tarifne stavove za korisnike distributivnih sistema i relevantne odredbe ove odluke i učiniti ih dostupnim svim korisnicima.

 

VII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom Glasniku Republike Srpske", a primjenjuje za obračun električne energije počev od 01.01.2008. godine.

 

VIII

 

Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 28/06).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tarifni stavovi za korisnike distributivnih sistema utvrđeni su na osnovu troškova distribucije električne energije, prema Rješenju RERS-a o utvrđivanju cijene za distribuciju električne energije u Republici Srpskoj broj 01-471-9/07 od 21.12.2007. godine i pripadajućeg dijela troškova korišćenja prenosne mreže koji se prenose na korisnike dozvola za distribuciju električne energije u skladu sa tarifama Državne regulatorne komisije za električnu energiju (u daljem tekstu: DERK).

Troškovi distributivne mreže, uključujući troškove gubitaka električne energije u distributivnoj mreži, alocirani na tarifne elemente i  kategorije potrošnje, utvrđeni  su  u sljedećim iznosima:

 

Kategorija potrošnje

Distributivna mreže

Distributivni gubici

Cijene  distribucije

 

 

 

 

 

 

KM

KM

KM/kW

KM/kWh

 

 

 

 

 

Korisnici na 35 kV

923.595

476.122

2,8843

0,002890

Korisnici na 10 kV

5.549.706

1.602.453

5,3648

0,004419

Korisnici na 0,4 kV sa mjerenjem snage

8.405.724

1.735.305

12,7173

0,009325

Javna rasvjeta

2.542.577

403.289

 

0,068112

 

 

 

 

 

Korisnici na 0,4 kV bez mjerenja snage ("Ostala potrošnja")

13.852.958

3.050.382

2,7503

0,033260

Domaćinstva

71.750.166

15.799.184

1,5489

0,033260

 

 

 

 

 

Ukupno

103.024.726

23.066.735

 

 

 

Troškovi Elektroprenosa BiH, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema, troškovi pomoćnih usluga i troškovi prenosnih gubitaka, odnosno pripadajuće cijene preuzete od DERK-a, alocirani na kategorije potrošnje po naponskim nivoima, zajedno sa cijenama korišćenja distributivne mreže iz stava 2. ovog obrazloženja, čine cijene korišćenja elektroenergetske mreže (mrežarinu) za kupce električne energije u Republici Srpskoj.

Učešće cijene Elektroprenosa BiH za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi jediničnih cijena od 0,00566 KM/kWh i 1,454 KM/kW za preuzetu električnu energiju iz mreže prenosa, kao i na bazi jedinične cijene od 0,0087 KM/kWh za deklarisani izvoz utvrđene Odlukom DERK-a broj 04-28-396-35/07 od 19.12.2007. godine.

Učešće cijene usluga Nezavisnog operatora sistema za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi jedinične cijene od 0,000399 KM/kWh preuzete aktivne električne energije iz mreže prenosa, utvrđene Odlukom DERK-a broj 04-28-395-39/07 od 19.12.2007. godine.

Tarifni stavovi za prekomjerno preuzetu reaktivnu električnu energiju za korisnike distributivnih sistema određeni su polazeći od cijene od 0,00951 KM/kVArh koja se primjenjuje za korisnike prenosne mreže.

Učešće troškova obezbjeđenja rezerve snage za sekundarnu i tercijarnu regulaciju za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi jedinične cijene od 0,002188 KM/kWh za preuzetu električnu energiju iz mreže prenosa utvrđene Odlukom DERK-a broj 04-28-395-40/07 od 19.12.2007. godine.

Učešće cijena prenosnih gubitaka za korisnike distributivnih sistema određeno je na bazi projektovane prodajne cijene proizvodnje na pragu elektrane za ostale kupce u iznosu od 0,065 KM/kWh, što iznosi 0,001881 KM/kWh električne energije preuzete iz prenosne mreže.

Ukupni troškovi i cijene elektroenergetske mreže alocirani na kategorije potrošnje korisnika distributivnih sistema po tarifnim elementima su sljedeći:

 

Kategorija potrošnje

Troškovi mreže

Ukupna cijena mreže

 

 

 

 

 

 

KM

KM/kW

KM/kWh

KM/kVArh

 

 

 

 

 

Korisnici na 35 kV

3.373.659

3,905

0,0106

0,02086

Korisnici na 10 kV

12.478.457

6,134

0,0127

0,02478

Korisnici na 0,4 kV sa mjerenjem snage

12.882.120

13,143

0,0159

0,03548

Javna rasvjeta

3.639.973

0,000

0,0842

0,00000

 

 

 

 

 

Korisnici na 0,4 kV bez mjerenja snage ("ostala potrošnja")

22.588.827

3,315

0,0463

0,03548

Domaćinstva

116.027.033

1,867

0,0463

0,00000

 

 

 

 

 

Ukupno troškovi za korisnike na distributivnoj mreži

170.990.068

 

 

 

Tačka VII ove odluke temelji se na odredbi člana 33. stav 4. Zakona o električnoj energiji i člana 21. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Predsjednik 

Milenko Čokorilo