Skip to Content

Da li je distributer obavezan o svom trošku dislocirati el. banderu vazdušne NN mreže koja čini smetnju potrošaču u pogledu izgradnje novog stambenog objekta za čiju izgradnju vlasnik zemljišta na kojem se nalazi sporna bandera, ima odobrenje za građenje (urbanističku saglasnost) sa mogućnošću dobijanja i građevinske dozvole, buduće da se radi o legalizaciji započete gradnje?

Verzija prilagođena za štampanje

Prema odredbama Zakona o električnoj energiji članom 86.  stav (2 ) i (3) se navodi:  

"Izgradnjom objekata ili izvođenjem radova u blizini elektroenergetskih objekata i postrojenja ne smije se ometati normalno korišćenje tih objekata i postrojenja.

Zabranjeno je nanošenje štete elektroenergetskim objektima i ometanje njihovog rada".

Takođe u Zakonu o električnoj energiji u članu 89. se navodi da prije izdavanja uslova za uređenje prostora za izgradnju ili rekontrukcije objekata koji se nalaze u blizini elektroenergetskih objekata organ uprave nadležan za izdavanje uslova za uređenje prostora dužan je da pribavi saglasnost korisnika dozvole.

Članom 13.  stav 2. Opštih ulova se navodi da "Na zahtjev organa uprave nadležnog za izdavanje uslova za uređenje prostora distributer izdaje saglasnost na lokaciju".

Dakle, kada krajnji kupac zahtijeva dislokaciju dijela distributivne mreže to ne smije biti na štetu opšteg interesa i on  treba da snosi sve troškove takve dislokacije. Ukoliko bi te troškove snosio distributer, neizvjesno je da li bi se takvi troškovi distributera u tarifnom postupku mogli smatrati opravdanim. Objektivno, takve troškove, koji su prouzrokovani zahtjevom krajnjih kupaca za dislokacijom dijela distributivne mreže i to u njihovom interesu, ne bi trebali snositi drugi krajnji kupci kroz cijenu električne energije u koju su ukalkulisani ovi troškovi.

Ukoliko je izmještanje dijela distributvne mreže neophodno radi otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi ili životinja, ili sprečavanja nastanka veće materijalne štete, nadležni organ propisuje o čijem će se trošku izvršiti to izmještanje, ukoliko distributer nije našao za shodno da samostalno preduzme takve aktivnosti, smatrajući da za to nema potrebe.