Skip to Content

Закључак о одржавању јавне расправе - Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-235-1/19/Р-113-123            
Датум: 23.05.2019.  године
 
 
На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 38. став 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10 и 7/19), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 113. редовној сједници, одржаној 23.05.2019. године, у Требињу, донијела је
 
ЗАKЉУЧАK
о одржавању јавне расправе
                                                                                                    
I
 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторне комисија) је утврдила Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, који се, као предмет расправе, упућује на јавну расправу.
 
У поступку јавног разматрања Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Требињу, у просторијама Регулаторне комисије, Kраљице Јелене Анжујске бр. 7, у петак 07.06.2019. године, са почетком у 09.00 часова.
                                                                  
II
 
Циљ јавне расправе из тачке 1. овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт овог акта.
 
III
 
Регулаторна комисија објављује Обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у једном писаном медију и на интернет страници Регулаторне комисије, те позива заинтересована лица да учествују на расправи или доставе своје коментаре у писаној форми на Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, најкасније до 10.06.2019. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, улица Kраљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије: "www.реерс.ба".
 
IV
 
За водитеља поступка опште расправе именује се Милан Kовачина, шеф сектора за правне послове.
За замјеника водитеља поступка именује се Петар Дука, инжењер за дозволе - специјалиста за дистрибуцију електричне енергије.
Водитељ поступка руководи поступком расправе и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду и других аката Регулаторне комисије.
Вријеме за давање коментара може се ограничити у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.
 
V
 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.
 
 
 
Предсједник
 
 
Владислав Владичић