Skip to Content

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и одржавању јавних расправа

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање На основу члана 24. алинеја 6. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број: 8/08, 34/09 i 92/09), члана 53. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 96/04) и члана 44. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 71/05), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 

 

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о покренутом тарифном поступку  

по захтјевима електроенергетских предузећа за одобрeње цијена електричне енергије на прагу електране, тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за  тарифне купце електричне енергије

и одржавању јавних расправа

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС) запримила је дана 6. новембра 2009. године захтјеве електроенергетских предузећа МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Угљевик" а.д. Угљевик и МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко за одобрење цијена на прагу електране, те захтјеве електроенергетских предузећа МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, МХ ЕРС ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, МХ ЕРС ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, МХ ЕРС ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале и МХ ЕРС ЗП "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње за одобрење тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване (тарифне) купце (у даљем тексту: захтјеви за одобрење цијена и тарифа). 

Достављени захтјеви за одобрење цијена и тарифа темеље се на захтјеву за повећање одобреног потребног прихода због повећане вриједности основних средстава као резултат набавке нових основних средстава потребних за обављање регулисаних дјелатности у периоду од претходног тарифног поступка, те процјене вриједности основних средстава закључно са 31.12.2008. године, која је резултирала повећањем трошкова амортизације и повећењем захтијеваног поврата на капитал. Поред овога, предузеће МХ ЕРС ЗП "РиТЕ Гацко" а.д. Гацко захтијева повећање одобреног потребног прихода и по основу повећаних трошкова рекултивације и повећаних трошкова експлоатације угља и откривке у односу на Допунски рударски пројекат према коме су ови трошкови одобрени. 

Пријем и обрада захтјева за одобрење цијена и тарифа

У сљедећој табели приказано је захтијевано повећање цијена на прагу електране:

Подносилац захтјева

Садашња цијена

одобрена рјешењем

 Регулатора

Захтјевана

 цијена

Повећање

Цијена на прагу електране у (КМ/kWh)

"РиТЕ Угљевик", а.д. Угљевик

0,0704

0,0738

4,8%

"РиТЕ Гацко", а.д. Гацко

0,0645

0,0706

9,5%

Анализом захтијеваног повећања цијена на прагу електране приказаног у горњој табели и укупно потребних количина производње за обезбјеђење потрошње тарифних (неквалификованих) купаца у Републици Српској у 2010. години преузетом из захтјева који су доставили снабдјевачи тарифних купаца, добија се да просјечно пондерисанa цијенa производње на прагу електрана за тарифне купце (цијена набавке) растe са 0,0518 КМ/kWh на 0,0554 КМ/kWh, тј. 6,9%.

Корисници дозвола за дистрибуцију електричне енергије захтијевају повећање цијена дистрибутивне дјелатности (дистрибутивна мрежа + дистрибутивни губици) како слиједи:

Подносилац захтјева

Просјечна цијена дјелатности дистрибуције по дистрибуираној електричној енергији у (KM/kWh)

На основу прихода одобреног рјешењем Регулатора

На основу захтијеваног прихода

Повећање

 

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука

0,0423

0,0471

11%

"Електро-Бијељина" a.д Бијељина

0,0475

0,0511

8%

"Електро Добој" а.д. Добој

0,0428

0,0475

11%

"Електродистрибуција" а.д. Пале

0,0519

0,0637

23%

"Електро-Херцеговина" а.д.Требиње

0,0603

0,0637

6%

УКУПНО ДИСТРИБУЦИЈА

0,0454

0,0505

11%

Напомена: Разлике у просјечним цијенама по предузећима нису само резултат различитих трошкова, него и различите структуре потрошње електричне енергије. 

Корисници дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом исказали су трошкове услуге снабдијевања, без пренесених трошкова набавке електричне енергије и коришћења мреже, како слиједи:

Подносилац захтјева

 

Просјечна цијена услуге снабдијевања за продату електричну енергију у KM/kWh

На основу прихода одобреног рјешењем Регулатора

На основу захтијеваног прихода

Промјена

 

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука

0,0045

0,0047

6%

"Електро-Бијељина" a.д Бијељина

0,0040

0,0044

11%

"Електро Добој" а.д. Добој

0,0048

0,0046

-4%

"Електродистрибуција" а.д. Пале

0,0050

0,0050

-1%

"Електро-Херцеговина" а.д.Требиње

0,0060

0,0059

-2%

УКУПНО ДЈЕЛАТНОСТ СНАБДИЈЕВАЊА

0,0045

0,0047

4%

Прелиминарна анализа појединачних захтјевa за одобрење цијена и тарифа и потрошње тарифних купаца према електроенергетском билансу за 2010. годину показује да је укупно захтијевани приход за утврђивање тарифних ставова за снабдијевање тарифних купаца у 2010. години 384,93 милиона КМ, док би према важећим тарифним ставовима износио 358,43 милиона КМ. Дакле, пораст укупних трошкова за снабдијевање тарифних купаца према појединачним захтијеваним приходима и планираној потрошњи за 2010. годину би износио 7,4%.

У сљедећој табели приказана је захтијевана промјена просјечне цијене за снабдијевање тарифних купаца у Републици Српској:

 

Важећи тарифни ставови;

Биланс потрошње 2010.

Захтјев
2010.

Пораст

 

(1)

(2)

(2)/(1)

Просјечна цијeна (КМ/kWh)

0,1161

0,1247

7,4%

Мјесто и вријеме одржавања формалних расправа

РЕРС ће одржати формалне расправе у поступку разматрања захтјева за одобрење цијена и тарифа у Требињу, Српска улица број 2, са почетком у 10,00 часова према сљедећем распореду:

Подносилац захтјева

Предмет формалне расправе

Датум  формалне расправе

"РиТЕ Гацко", а.д. Гацко

Утврђивање цијене на прагу електране за тарифне купце

27.11.2009.

"РиТЕ Угљевик", а.д. Угљевик

Утврђивање цијене на прагу електране за тарифне купце

30.11.2009.

"Електрокрајина" а.д. Бања Лука

"Електро-Бијељина" a.д Бијељина

"Електро Добој" а.д. Добој

"Електродистрибуција" а.д. Пале

"Електро-Херцеговина" а.д.Требиње

 

Утврђивање цијене дистрибуције и утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система;

Утврђивање цијене снабдијевања и утврђивање тарифних ставова за тарифне купце

01. и по потреби 02.12.2009.

Критеријуми за стицања статуса умјешача у поступку

Заинтересована лица могу поднијети РЕРС-у захтјев за стицање статуса умјешача у свим поступцима формалних расправа ради одобравања цијена и тарифа најкасније до 18.11.2009. године. 

Статус умјешача може добити правно или физичко лице, под условом да се идентификује и да у назначеном року поднесе захтјев за стицање статуса умјешача, те испуњава сљедеће критеријуме:

-                      да има директан интерес у поступку, који је различит од општег јавног интереса и

-    да располаже подацима и чињеницама од значаја за тарифни поступак који се води пред РЕРС-ом.

Лице које жели да стекне статус умјешача у поступку доставља захтјев РЕРС-у у којем доказује да испуњава наведене услове и критеријуме, наводи поступак у којем тражи статус умјешача и образлаже свој интерес у поступку.

Јавност поступка

Расправа у тарифном поступку је отворена за јавност, с тим да јавност може присуствовати формалној расправи, али расправљати могу само странке у поступку, односно подносилац захтјева и умјешачи и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља поступка.

Захтјеви за одобрење цијена и тарифа су на располагању јавности ради увида у просторијама РЕРС-а у Требињу, Српска улица број 2, и на интернет страници РЕРС-а: www.reers.ba, осим података који су заштићени клаузулом повјерљивости и пословне тајне, односно ако је странка за поднесену информацију затражила третман повјерљивости и доказала да би објављивањем информације претрпјела штету. 

Заинтересована лица могу своје коментаре на поднесене захтјеве доставити у писаној форми на наведену адресу РЕРС-а у току јавних расправа, а најкасније до 18.12.2009. године.

 

 

Предсједник

Миленко Чокорило

 

Број: Р-54-917-110/09

Датум: 11.11.2009.

Требиње