Skip to Content

Одлука о одобравању Дистрибутивних мрежних правила

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-43-513-30/09

Датум: 22.04.2009.године

 

На основу члана 46. став 3. Закона о електричној енергији - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 8/08), члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 96/04) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 43. редовној сједници одржаној дана 22.04.2009.године донијела је

 

О Д Л У К У

о одобравању Дистрибутивних мрежних правила

 

I

 

Одобравају се Дистрибутивна мрежна правила донесена од стране дистрибутивних предузећа - корисника дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије из састава Мјешовитог холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а. д. Требиње.

 

II

 

Обавезују се дистрибутивна предузећа као корисници дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије да "Дистрибутивна мрежна правила" објаве на интернет страници, огласној табли и услужном центру предузећа.

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Српске".

 

Образложење

Дистрибутивна предузећа као корисници дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије из састава Мјешовитог холдинга ''Електропривреда Републике Српске'' Матично предузеће а.д. Требиње (Мјешовити холдинг) на основу члана 46. став 3. Закона о електричној енергији донијела су Дистрибутивна мрежна правила, која су актом број: 1-1/04/1-559-3/09 од 24.03.2008. године достављена Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: РЕРС), ради одобравања. Уз овај акт достављене су и пуномоћи дистрибутивних предузећа у Републици Српској, којим овлашћују МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње да у њихово име и за њихов рачун изврши потписивање и овјеру Дистрибутивних мрежних правила  и достави их РЕРС-у на одобрење, као и пуномоћ Мјешовитог Холдинга за потписивање и овјеру Дистрибутивних мрежних правила. Дистрибутивна мрежна правила су размотрена на сједници Техничког савјета електродистрибуција Републике Српске која је одржана 25.02.2009. године, након чега је Управа Мјешовитог холдинга на сједници која је одржана 05.03.2009. године усвојила приједлог наведеног акта. Овако усвојен документ је достављен РЕРС-у на одобрење.

На 43. редовној сједници одржаној 22.04.2009. године, РЕРС је размотрио Дистрибутивна мрежна правила и у циљу прецизирања појединих одредби и отклањању грешака у тексту, сугеришу се сљедеће исправке:

·       Дефиницију уговора о прикључењу ускладити са Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом тако да гласи: "Уговор којим се уређује изградња прикључка, поступак и рокови прикључења, начин плаћања и друге појединости у вези са прикључком и прикључењем".

·         С обзиром да нису поменуте врсте прикључака, односно стандардни и нестандардни прикључак, потребно их је дефинисати у складу са Методологијом за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу.

·         У тачки 3.3.5, додати да дистрибутер предузима мјере и када је у питању нестандардни прикључак, уколико је његова изградња усклађена са просторно-планском документацијом, како би се то ускладило са актима које је донио РЕРС.

·         У тачки 5.1.1 сугеришемо да се избјегне термин "гарантованог", пошто још није утврђена врста стандарда континуитета испоруке која ће се примјењивати у регулацији квалитета снабдијевања, нити је то прописано Општим условима за испоруку и снабдијевање електричном енергијом.

 

РЕРС препоручује да се ове исправке унесу у текст Дистрибутивних мрежних правила.

 

С обзиром да наведени недостаци у суштини не доводе у питање усклађеност Дистрибутивних мрежних правила са другим прописима, РЕРС је на 43. редовној сједници одржаној 22.04.2009. године, а на основу члана 46. став 3.  Закона о електричној енергији одлучио као у тачки 1. ове одлуке.

Тачком 2. ове одлуке, поштујући начело јавности рада, дистрибутивна предузећа, као корисници дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, су обавезана да "Дистрибутивна мрежна правила" објаве на интернет страници, огласној табли и услужном центру предузећа.

 

 

 

 

Предсједник
Миленко Чокорило