Skip to Content

Da li se pojava kada vlasnici stambeno - poslovnih objekata električnu energiju, čija se potrošnja registruje mjernim uređajem registrovanim na domaćinstvo, koriste za obavljanje poslovne djelatnosti, za privatne firme registrovane na toj adresi, smatra neovlašćenom potrošnjom i na koji način vršiti obračun takve neovlašćene potrošnje električne energije?

Verzija prilagođena za štampanje

Nakon razmatranja Vašeg podneska  utvrđeno je da se situacija koju ste opisali smatra za neovlašćenu potrošnju, u smislu priključenja objekta na distributivnu mrežu bez odgovarajuće elektroenergetske saglasnosti u skladu sa odredbom člana 90. stav 1. tačka a) Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 85/08.

Obračun ovakve neovlašćene potrošnje, period neovlašćene potrošnje i utvrđivanje naknade  vrši se prema činjeničnom stanju, a u skladu sa odredbama Glave VII - (Neovlašćena potrošnja) Opštih uslova, analogno, kao za slučaj neovlašćene potrošnje na ukopnom satu, MTK, RTK ili drugom prijemniku slične namjene član 92. stav (4) i član 93. stav (4). Opštih uslova.